Nieuw beleid Commissie klachtenafhandeling

Contentverzamelaar

Nieuw beleid Commissie klachtenafhandeling

Voor de Europese Commissie als ‘hoeder van de Verdragen’ spelen de klachten van burgers over de toepassing van het EU-recht een belangrijke rol. De mededeling uit 2002 over ‘betrekkingen met de klager inzake inbreuken op het gemeenschapsrecht’ is verouderd. Inmiddels heeft de Commissie nieuwe ICT-systemen die de afhandeling van klachten faciliteert. De inhoudelijke behandeling van de klachten blijft ongewijzigd.

Klik hier voor de volledige tekst van de mededeling van de Commissie over klachtenafhandeling.

Hoe de Commissie een klacht beoordeelt hangt van de aard van de klacht, de gronden waarop de klacht is gebaseerd, de impact van de klacht en de prioriteiten van de Commissie die zijn opgeschreven in de mededeling uit 2009 “Een Europa van resultaten – toepassing van het gemeenschapsrecht”.

De Commissie benadrukt dat het zelf besluit of ze een inbreukprocedure begint tegen een lidstaat. Zij kan daar niet toe gedwongen worden door een klager. Daarnaast wijst de Commissie nadrukkelijk op mogelijkheden voor klagers om via de nationale rechter naleving van het EU-recht af te dwingen in hun lidstaat. De Commissie neemt ook initiatieven om dit te ondersteunen, zoals onlangs in een mededeling over de toepassing van het EU-milieurecht.

De Commissie geeft in de mededeling aan wanneer klachten niet in behandeling kunnen worden, bijvoorbeeld als er anoniem geklaagd wordt. Dan wordt de klacht niet in behandeling genomen. De Commissie raadt daarnaast aan zoveel mogelijk het standaardformulier voor klachten te gebruiken.