Nieuw beleid diensten van algemeen economisch belang

Contentverzamelaar

Nieuw beleid diensten van algemeen economisch belang

Op 20 december 2011 heeft de Europese Commissie haar nieuwe beleid inzake Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB’s) bekendgemaakt. DAEB’s zijn commerciële diensten waarbij taken van algemeen belang worden vervuld (bijvoorbeeld op het gebied van energie of gezondheidszorg). Daarom zijn deze diensten uitgezonderd van de gewone mededingingsregels. Tegelijkertijd mogen publieke middelen die naar deze diensten gaan de mededinging niet buitensporig verstoren. De Commissie wil de regels eenvoudiger, duidelijker en flexibeler maken en op sommige punten ook strenger controleren. De nieuwe regels gaan in op 31 januari 2012.

Het pakket bestaat uit:

·         een mededeling, die de basisbegrippen uit het staatssteunrecht voor DAEB’s toelicht;

·         een besluit waardoor de lidstaten voor bepaalde categorieën DAEB's compensaties voor de openbare dienst niet meer vooraf bij de Commissie hoeven aan te melden.

·         een kaderregeling voor het beoordelen van grote compensatiebedragen voor DAEB’s buiten de sociale dienstverlening;

·         een voorstel de-minimisverordening, dat naar verwachting in het voorjaar van 2012 na een consultatieronde zal worden aangenomen.

Uitbreiding vrijstelling, lagere aanmeldingsdrempel

Alle sociale diensten zijn nu vrijgesteld van de verplichting tot aanmelding bij de Commissie, ongeacht het bedrag dat zij aan compensatie ontvangen. Deze diensten moeten voldoen aan "maatschappelijke behoeften wat betreft gezondheidszorg en langdurige zorg, kinderopvang, toegang tot de arbeidsmarkt en herintreding, sociale huisvesting en de zorg voor en sociale inclusie van kwetsbare groepen". Voordien waren alleen ziekenhuizen en woningcorporaties van deze aanmeldingsverplichting vrijgesteld. Ook andere DAEB's worden nu van deze verplichting vrijgesteld, maar dan wel op voorwaarde dat het bedrag dat zij aan compensatie ontvangen, minder dan 15 miljoen EUR per jaar bedraagt.

Strengere controle

Voor diensten die niet onder de (uitgebreide) vrijstellingsregeling vallen gaat de Commissie strenger controleren. Er komt grondiger onderzoek voor DAEB's met compensatiebedragen van meer dan 15 miljoen EUR, die een groter risico op verstoring van de mededinging op de interne markt inhouden. Dit hangt samen met de verplichting voor overheden om open en transparante aanbestedingsprocedures te volgen.

NB: richtlijn 2006/111 betreffende de doorzichtigheid in de financiële betrekkingen tussen lidstaten en openbare bedrijven en de financiële doorzichtigheid binnen bepaalde ondernemingen blijft ook na 31 januari 2012 geldig.

Meer informatie:

 Persbericht Europese Commissie

 Overzichtspagina Europese Commissie DAEB's

 Gids Europese Commissie over DAEB's