Nieuwe beleidsnota over het bereiken van meer resultaat door combinatie van handel en ontwikkelingssamenwerking

Contentverzamelaar

Nieuwe beleidsnota over het bereiken van meer resultaat door combinatie van handel en ontwikkelingssamenwerking

De nota zet in op extra investeringen van Nederland in de komende jaren in de kracht van de combinatie van buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Nederlandse bedrijven hebben veel kennis, kunde en ondernemingszin in huis. Het kabinet wil hen vaker stimuleren de sprong naar ontwikkelingslanden te wagen en Nederlandse bedrijven en kennis gerichter koppelen aan ontwikkelingsmiddelen. De nota geeft aan dat dit zowel goed is voor de betrokken landen als voor Nederland.

Het gaat om de eind juni gepubliceerde beleidsnota ‘Doen waar Nederland goed in is’ van minister Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS) en waarmee de ministerraad heeft ingestemd.

De nota stippelt het BHOS-beleid voor de komende jaren uit, waarbij de leidraad van de nota het leggen van focus is: concentreren op wat aantoonbaar goed werkt, op de allerbeste Nederlandse sectoren en kennis, en kiezen voor minder landen waar meer gedaan gaat worden.

Meer investeren in ontwikkelingssamenwerking
Het ontwikkelingsbudget gaat omhoog. Er komt uiteindelijk 500 miljoen euro per jaar bij. Met dit geld gaat Nederland meer doen, in minder landen en op minder terreinen. De focus ligt vooral op waar Nederland goed in is, zoals water, landbouw en seksuele rechten en gezondheid. Het kabinet investeert aanzienlijk in klimaat en wil in 2025 bijna 2 miljard euro aan klimaatactie besteden, zowel vanuit de overheid als het bedrijfsleven.

Nederland kiest in het kader van ontwikkelingssamenwerking voor flinke investeringen in beroepsonderwijs en andere gebieden zoals gezondheidszorg. Ten aanzien van beroepsonderwijs gaat het vooral om het klaarstomen van jongeren voor werk. Basisonderwijs wordt aan andere donoren gelaten.

De Sahel, de Hoorn van Afrika, het Midden-Oosten en Noord-Afrika blijven de focusregio’s, omdat daar nog veel extreme armoede voorkomt. Het budget voor humanitaire hulp neemt met 150 miljoen euro toe tot 520 miljoen euro per jaar. Ook reserveert het kabinet extra geld voor opvang in de regio om irreguliere migratie terug te dringen.

Meer kansen voor Nederlandse bedrijven in ontwikkelingslanden
In de combinatie van ontwikkelingssamenwerking, handel en investeringen is volgens de nota nog een wereld te winnen. Het nieuwe beleid moet daar komende jaren beter op inspringen. Zo zijn Nederlandse ondernemingen in meerdere sectoren topspelers. Denk aan water, voeding of logistiek. Door deze bedrijven aan te moedigen te investeren in ontwikkelingslanden, kan de ontwikkeling van de landen worden geholpen en krijgen Nederlandse bedrijven betere toegang tot nieuwe markten.

Nederland investeert hierin een bedrag dat oploopt tot 190 miljoen euro extra per jaar. De gecombineerde inzet is gericht op 14 landen, waarvan 8 in Afrika, 4 in Azië, 1 in Zuid-Amerika en 1 in Europa (Oekraïne). Hierbij ligt de nadruk met name op klimaat. Waar dat goed kan, worden Nederlandse bedrijven gekoppeld aan ontwikkelingsgeld dat bestemd is voor klimaatactie.

Ook in Oekraïne kiest Nederland voor de gecombineerde aanpak door te kijken hoe Nederlandse bedrijven met hun expertise een betekenisvolle bijdrage kunnen leveren aan de wederopbouw van het land.

MKB en Nederlands verdienvermogen
De nota vermeldt dat voor Nederland als handelsland - met een open economie- een proactieve handelsagenda essentieel is. Ook op buitenlandse handel komt er volgens de nota een gerichtere inzet op 25 landen. Vooral het midden- en kleinbedrijf (MKB) en startups kunnen op ondersteuning van de overheid rekenen. Onderdeel van de proactieve handelsagenda zijn daarnaast eerlijke en duurzame handelsafspraken. Daarbij wordt ook gekeken naar de rol die de EU op handelsgebied kan spelen of via de EU gespeeld kan worden, zoals het invoeren van hogere standaarden zoals eerlijk loon en duurzame groei, en het buiten de EU afdwingen van een gelijk speelveld voor bedrijven.

Meer informatie
Nieuwsbericht Rijksoverheid
ECER-dossier: Handelspolitiek
ECER-dossier: Interne Markt
ECER-dossier: Humanitaire hulp