Nieuwe Commissie, nieuwe werkmethoden

Contentverzamelaar

Nieuwe Commissie, nieuwe werkmethoden

De Commissie-Von der Leyen heeft haar werkmethoden bekendgemaakt. Zij zullen de basis vormen voor het nieuwe college om de agenda voor de komende vijf jaar te presenteren. Zij stellen collegialiteit, transparantie en efficiëntie voorop. En ook: Bij ieder nieuw voorstel wordt een bestaande regeling afgeschaft, en alle vergaderingen moeten papierloos worden.

De werkmethoden introduceren een aantal nieuwigheden in de manier waarop de Commissie werkt, met name wat betreft de rol van de uitvoerende vicevoorzitters, de hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter, de vicevoorzitters en de groepen van commissarissen. Zij hebben ook een nieuw orgaan voor de coördinatie van kwesties op het gebied van externe betrekkingen opgericht, de Groep Externe Coördinatie (EXCO), en bepalen hoe de Commissie haar belofte om gevolg te geven aan de resoluties van het Europees Parlement op basis van artikel 225 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) zal nakomen. Ten slotte effenen de werkmethoden ook de weg voor de digitale transformatie van de Commissie, waardoor de vergaderingen papierloos zullen worden.

De belangrijkste leidende beginselen bij de samenwerking

De Europese Commissie neemt collectief beslissingen. Alle leden van de Commissie zijn gelijk wanneer zij besluiten nemen en zijn in gelijke mate verantwoordelijk voor deze besluiten. Zodra de besluiten zijn genomen, moet elk lid van de Commissie ervoor verantwoordelijkheid nemen, ze bevorderen en verdedigen. Drie uitvoerende vice-voorzitters hebben een tweeledige functie: zij treden op als vice-voorzitters en beheren een beleidsterrein. De uitvoerende vicevoorzitters, de hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter en vicevoorzitters zijn verantwoordelijk voor de politieke sturing en coördinatie van de werkzaamheden op hun bevoegdheidsgebied, met name via zogenaamde "groepen van commissarissen". Voorzitter von der Leyen heeft zes fracties van commissarissen opgericht die zich bezighouden met de zes politieke prioriteiten: een Europese Green Deal; een Europa dat geschikt is voor het digitale tijdperk; een economie die voor iedereen werkt; het bevorderen van onze Europese manier van leven; een sterker Europa in de wereld en een nieuwe impuls voor democratie.

Transparantie moet kenmerkend zijn voor het werk van alle leden van de Commissie en hun kabinetten. Alle leden van de Commissie zullen alle vergaderingen en contacten met betrekking tot het beleid en de besluitvorming van de EU openbaar maken.

Een geopolitieke Commissie

Een specifieke groep zal worden belast met de coördinatie van de externe aspecten van de werkzaamheden van de Commissie. Ter voorbereiding van de vergaderingen van het College zal de nieuwe Groep Externe Coördinatie (EXCO) wekelijks actuele internationale kwesties bespreken en de standpunten coördineren die in internationale fora of tijdens topontmoetingen moeten worden ingenomen. De groep zal een centrale rol spelen bij de afstemming van de interne en externe dimensie van de werkzaamheden van de Commissie.

Toegewijd aan een democratische Unie

Om het belang aan te tonen dat de Europese Commissie hecht aan wat de burgers en hun rechtstreeks verkozen vertegenwoordigers in het Europees Parlement zeggen, zal het college in hun vergaderingen elk besluit bespreken dat betrekking heeft op het al dan niet registreren van voorgestelde Europese burgerinitiatieven. Het zal ook besluiten bespreken en aannemen over resoluties van het Europees Parlement en verzoeken van de Raad over wetgevingsinitiatieven uit hoofde van de artikelen 225 en 241 VWEU - met volledige inachtneming van de beginselen van evenredigheid, subsidiariteit en betere wetgeving. De vicevoorzitter voor interinstitutionele betrekkingen en vooruitzichten, Maroš Šefčovič, zal het Europees Parlement binnen drie maanden na de goedkeuring van de desbetreffende resolutie in kennis stellen van de voorgestelde follow-up.

Overeenkomstig hun taakomschrijvingen bezoeken de leden van het college elke lidstaat uiterlijk in de eerste helft van het mandaat van de Commissie. Van hen wordt verwacht dat zij regelmatig met de nationale parlementen bijeenkomen en deelnemen aan de dialogen met de burgers in de Unie, met name in het kader van de conferentie over de toekomst van Europa.

Minder bureaucratie

Het college zal het "one in, one out"-beginsel toepassen, dat inhoudt dat elk wetgevingsvoorstel dat nieuwe lasten schept, mensen en bedrijven moet bevrijden van een gelijkwaardige bestaande last op EU-niveau op hetzelfde beleidsterrein. De vicevoorzitter voor interinstitutionele betrekkingen en vooruitzichten zal toezien op de toepassing van het beginsel en ervoor zorgen dat het in alle diensten van de Commissie op coherente wijze wordt toegepast.

Een digitale Commissie

De Europese Commissie streeft ernaar een digitaal getransformeerde, gebruikersgerichte en datagestuurde administratie te worden. Het college zal het goede voorbeeld geven door het houden van papierloze vergaderingen, ondersteund door een e-College-instrument. Het doel is de geleidelijke invoering van papierloze vergaderingen op alle niveaus van de organisatie. Dit zal gebeuren met volledige inachtneming van de vereisten inzake gegevensbescherming en veiligheid.

Een groenere Commissie

De Commissie zal haar inspanningen opvoeren om de milieueffecten van haar activiteiten op het gebied van energie, water- en papierverbruik, afvalbeheer en CO2-emissies te verbeteren. Zij zal dit doen door middel van nieuwe initiatieven in het kader van haar milieubeheersysteem, een betere toepassing van de beginselen van de kringloopeconomie bij groene overheidsopdrachten en de versterking van het vermogen van het personeel om ecologisch gedrag aan te nemen.

 

meer info: