Nieuwe Europese regels voor btw-tarieven

Contentverzamelaar

Nieuwe Europese regels voor btw-tarieven

De Raad heeft wetgeving aangenomen om het juridische kader voor de toepassing van verlaagde btw-tarieven en nultarieven in overeenstemming te brengen met recente beleidsdoelstellingen van de EU. Het gaat onder meer om doelstellingen als het versterken van de nationale gezondheidsstelsels en de groene transitie. Daarnaast kunnen lidstaten voortaan sneller reageren op uitzonderlijke omstandigheden zoals pandemieën, humanitaire crises en natuurrampen.

Achtergrond

De regels voor de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde (btw) zijn in richtlijn 2006/112 neergelegd en zijn bedoeld om de werking van de interne markt te beschermen en verstoring van de mededinging te voorkomen. De Commissie kondigde in haar actieplan betreffende de btw (2016) en de follow-up van het actieplan betreffende de btw (2017) het voornemen aan om de btw-regels aan te passen.  

Het juridisch kader voor de toepassing van verlaagde btw-tarieven en nultarieven moet coherent zijn met ander beleid van de EU, zoals het actieprogramma van de EU op het gebied van gezondheid (2021) en de mededeling van de Commissie over de Europese Green Deal (2019). Onder meer om de btw-wetgeving in overeenstemming te brengen met die nieuwe beleidsdoelstellingen heeft de Raad richtlijn 2022/542 vastgesteld.

Inhoud van de richtlijn

Verlaagde btw-tarieven

De lidstaten krijgen de mogelijkheid om de veerkracht van hun gezondheidszorgstelsels te versterken door verlaagde btw-tarieven toe te passen op goederen en diensten die essentieel worden geacht om de verstrekking van gezondheidszorg te ondersteunen en handicaps te verlichten en te boven te komen. Daarnaast kunnen lidstaten verlaagde tarieven toepassen op milieuvriendelijke handelingen en wordt tegelijkertijd de geleidelijke afschaffing van de bestaande preferentiële behandeling van milieuschadelijke handelingen voorbereid.

Gelijke behandeling van lidstaten

Alle lidstaten moeten gelijk worden behandeld en krijgen daarom dezelfde mogelijkheden om verlaagde tarieven toe te passen. Zo’n gelijke behandeling wordt bereikt door alle lidstaten de mogelijkheid te bieden om, binnen bepaalde grenzen, op de in aanmerking komende goederen en diensten maximaal twee verlaagde tarieven van minimaal 5 procent toe te passen, een verlaagd tarief dat onder het minimum van 5 procent ligt en een vrijstelling met recht op aftrek van voorbelasting.

Digitalisering

Met het oog op de digitale transformatie van de economie kunnen de lidstaten gelivestreamde activiteiten, met inbegrip van evenementen, op dezelfde manier behandelen als die welke voor verlaagde btw-tarieven in aanmerking komen wanneer ze fysiek worden bijgewoond.

Toekomstige crises

De Covid-19-pandemie heeft aangetoond dat richtlijn 2006/112 moest worden aangepast om het juridische kader gereed te maken voor toekomstige crises. Door de vaststelling van richtlijn 2022/542 kunnen lidstaten sneller reageren op uitzonderlijke omstandigheden zoals pandemieën, humanitaire crises en natuurrampen.

Meer informatie: