Nieuwe praktische aanwijzingen voor het procederen bij het EU-Hof

Contentverzamelaar

Nieuwe praktische aanwijzingen voor het procederen bij het EU-Hof

Het EU-Hof geeft nieuwe aanwijzingen om duidelijkheid te geven over recente ontwikkelingen die zich voordoen bij de behandeling van zaken voor het Hof. Digitalisering van de gerechtelijke procedure en ontwikkelingen op EU-wetgevingsgebied geven hiertoe aanleiding.

Partijen maken meer gebruik van elektronische communicatiemiddelen bij de toezending van hun processtukken. Deze mogelijkheid draagt bij aan de snellere behandeling van aanhangige zaken bij het Hof. In de praktische aanwijzingen geeft het EU-Hof aanwijzingen over het volgende:

  • De wijze van toezending van processtukken via een elektronisch communicatiemiddel.
  • De waarborging van de vertrouwelijkheid van het digitale ingediende stuk.
  • De maatregelen die moeten worden genomen om de behandeling en de vertaling van het ingediende stuk te vergemakkelijken.

Ook geeft het EU-Hof duidelijkheid over de aanpassingen in het Reglement voor de procesvoering van het Hof sinds 2012. Het EU-Hof noemt onder andere de volgende ontwikkelingen:

  • De manier waarop partijen interveniëren voor een rechter
  • De vraag hoe rekening moet worden gehouden met de bescherming van persoonsgegevens
  • Het proces van vertalen van de opmerkingen tijdens de zitting bij het Hof.

Het EU-Hof benadrukt dat de aanwijzingen niet bedoeld zijn als vervanging van bepalingen in het Statuut of het Reglement voor procesvoering. De praktische aanwijzingen geven partijen slechts een beeld van het verloop van de procedure. Vanuit het oogpunt van een optimale behandeling door de rechter wordt aangegeven dat het wenselijk is dat de aanwijzingen worden nageleefd.

De nieuwe Praktische Aanwijzingen zijn van toepassing vanaf 1 maart 2020.

Deze aanwijzingen zijn van toepassing op het EU-Hof. Voor het EU-Gerecht gelden aparte regels.

Meer informatie: