Nieuwe procedure subsidiariteitsberoep parlement verduidelijkt

Contentverzamelaar

Nieuwe procedure subsidiariteitsberoep parlement verduidelijkt

Uiteenlopende visies van de Eerste en de Tweede Kamer en de regering over het instellen van subsidiariteitsberoep, het combineren van parlementaire beroepen vanuit verschillende lidstaten, en andere praktische uitwerkingen. Daarover hebben de Eerste Kamer en de minister van Buitenlandse Zaken een schriftelijk overleg gevoerd naar aanleiding van de nieuwe mogelijkheid van het parlement om beroep in te stellen bij het EU-Hof wegens schending van het subsidiariteitsbeginsel.

Deze bevoegdheid van nationale parlementen is geïntroduceerd door het verdrag van Lissabon in artikel 8 van het Protocol nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid. De verduidelijkingen in het schriftelijk overleg volgen op een brief van de minister van Buitenlandse Zaken van mei dit jaar aan de Tweede en de Eerste Kamer, waarin hij voorstellen doet voor de toepassing van deze nieuwe bevoegdheid.

Lees hier de volledige tekst van de briefwisseling.

Lees hier de eerdere brief van de minister van Buitenlandse Zaken aan beide Kamers