Nieuwe richtlijn over EU noodreisdocument aangenomen

Contentverzamelaar

Nieuwe richtlijn over EU noodreisdocument aangenomen

De Raad heeft een nieuwe richtlijn aangenomen die consulaire bescherming voor niet-vertegenwoordigde EU-burgers in derde landen faciliteert. Het formaat en de veiligheidskenmerken voor het EU-noodreisdocument zijn geactualiseerd en de formaliteiten voor niet-vertegenwoordigde EU-burgers in derde landen van wie het paspoort of reisdocument verloren, gestolen of vernietigd is, worden door de richtlijn vereenvoudigd. Doordat een andere lidstaat hen een noodreisdocument mag verstrekken, kunnen zij in zo een situatie naar huis reizen.

Een noodreisdocument (NRD) is een document voor een enkele reis dat de houder ervan in staat stelt naar huis terug te keren of, in uitzonderlijke gevallen, naar een andere bestemming te reizen wanneer hij niet over zijn gebruikelijke reisdocument beschikt, bijvoorbeeld omdat dit gestolen of verloren is. Niet-vertegenwoordigde burgers moeten een EU-NRD kunnen aanvragen bij de ambassade of het consulaat van om het even welke lidstaat van de EU. De lidstaat die de burger bijstaat, neemt vervolgens contact op met de lidstaat van de betrokkene om diens nationaliteit en identiteit te bevestigen. Dat overleg tussen lidstaten moet zo snel mogelijk gebeuren, over het algemeen binnen 5 dagen.

Het afgegeven NRD moet geldig zijn voor de tijd die nodig is om de reis te maken en, tenzij in uitzonderlijke omstandigheden, voor ten hoogste 15 kalenderdagen. Het heeft een uniform formaat (bestaande uit een formulier en een sticker), bevat alle nodige informatie en voldoet aan strenge technische normen om namaak en vervalsing te voorkomen; het heeft ook herkenbare veiligheids­kenmerken. Met het oog op meer veiligheid moeten de ontvangers van een dergelijk document dit aan de autoriteiten teruggeven zodra zij veilig thuis zijn aangekomen.

Deze elementen zijn opgenomen in een richtlijn over een EU-noodreisdocument die de Raad op 18 juni heeft aangenomen. Zo kunnen niet-vertegenwoordigde EU-burgers hun recht op consulaire bescherming gemakkelijker en doeltreffender uitoefenen.

De richtlijn streeft ook naar samenhang tussen enerzijds de specifieke voorwaarden en procedures voor het afgeven van EU-NRD's, en anderzijds de algemene regels inzake coördinatie- en samenwerkingsmaatregelen ter vergemakkelijking van de consulaire bescherming van niet-vertegenwoordigde EU-burgers in derde landen.

In 1996 werden voor het eerst regels inzake een EU-noodreisdocument aangenomen. Het huidige formaat van dit document voldoet echter niet aan de moderne beveiligingsnormen, waardoor het een risico op namaak en fraude inhoudt. Daarom heeft de Commissie op 31 mei 2018 een eerste voorstel tot actualisering van die regels ingediend. Het Europees Parlement heeft op 16 januari 2019 advies uitgebracht.

Volgende stappen

De richtlijn zal nu worden ondertekend en in het Publicatieblad van de Europese Unie worden bekendgemaakt, en zal in werking treden op de 20e dag na die bekendmaking.

De Commissie zal vervolgens uitvoeringshandelingen aannemen met aanvullende technische specificaties voor EU-NRD's. De lidstaten hebben 2 jaar de tijd om deze aanvullende technische specificaties aan te nemen, evenals alle wetgeving en bepalingen die nodig zijn om aan de richtlijn te voldoen. 36 maanden na de aanneming van de technische specificaties zullen ze beginnen met de toepassing van de overeengekomen maatregelen.

Meer informatie

Richtlijn van de Raad tot vaststelling van een EU-noodreisdocument (Engels)

Consulaire bescherming (achtergrondinformatie)