Nieuwe uitgave EU-verdragen

Contentverzamelaar

Nieuwe uitgave EU-verdragen

De EU heeft een nieuwe bundel uitgebracht met de geconsolideerde versies van de EU-verdragen, alle protocollen en bijlagen en het EU-Handvest voor grondrechten. Deze bundel is een verbeterde uitgave van de versie die in maart in het EU-Publicatieblad verscheen en kost 10 euro.

Deze brochure bevat de geconsolideerde versies van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, alsmede de protocollen en bijlagen zoals deze voortvloeien uit de wijzigingen die zijn aangebracht bij het Verdrag van Lissabon dat op 13 december 2007 te Lissabon is ondertekend en op 1 december 2009 in werking is getreden.
Zij bevat eveneens de verklaringen gehecht aan de slotakte van de intergouvernementele conferentie die het Verdrag van Lissabon heeft aangenomen. Voorts bevat deze publicatie het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie dat op 12 december 2007 in Straatsburg door het Europees Parlement, de Raad en de Commissie is afgekondigd. Krachtens artikel 6, lid 1, eerste alinea, van het Verdrag betreffende de Europese Unie, heeft het in 2007 afgekondigde Handvest dezelfde juridische waarde als de Verdragen.

De publicatie kan gratis worden gedownload via de homepage van Eur-Lex en de papieren versie is te bestellen via Eubookshop.