Notitie - Procedures voor de ondertekening van Verdragen met derde landen tijdens het Voorzitterschap

Contentverzamelaar

Notitie - Procedures voor de ondertekening van Verdragen met derde landen tijdens het Voorzitterschap

Dit stuk gaat in op het wie/wanneer/waar ten aanzien van het ondertekenen van verdragen met derde landen tijdens het voorzitterschap. Gedurende ieder voorzitterschap dienen ca. 25-30 verdragen ondertekend te worden door het roulerend voorzitterschap. Het Agreements Office van het RS (Raadssecretariaat) organiseert de ceremonies voor de ondertekening van deze internationale overeenkomsten. Contactpersoon voor de PV (Permanente Vertegenwoordiging van de EU): BRE-Antici.

Op deze pagina:

Wie tekent?

Over het algemeen worden internationale overeenkomsten met derde landen ondertekend door de (Plv.) PV (Permanent Vertegenwoordiger van Nederland bij de EU) van het roulerend voorzitterschap, en marge van CRP (Coreper) (meestal tijdens de lunch). In sommige gevallen vindt ondertekening (vaak op verzoek van het derde land) plaats op ministerieel niveau, en marge van een Raad.

Echter: internationale overeenkomsten op het gebied van het GBVB (Gemeenschappelijk Veiligheid- en Buitenlands Beleid) worden ondertekend door de head of delegation/de HV (Hoge Vertegenwoordiger). Op niet-GBVB gebied is het mogelijk dat de HV met instemming van het Vzschap (voorzitterschap) kan mede ondertekenen. Doorgaans verzoekt de HV hier zelf om en is de keuze/goedkeuring aan het Vzschap.

In enkele gevallen komt het voor dat CIE (Europese Commissie) ook wil ondertekenen. Met instemming van het Vzschap is mede ondertekening mogelijk (maar CIE kan nooit i.p.v. Vzschap tekenen!).

Indien er sprake is van een gemengd akkoord (zowel de EU en de LS partij) dan dient de overeenkomst tevens te worden ondertekend door de lidstaten. Dit gebeurt doorgaans via een “tour de table” tijdens CRP/Raad.

Wanneer?

Op het moment dat het Raadsbesluit voor ondertekening van een verdrag op een Raad geagendeerd staat, neemt het Agreements Office contact op met de PV voor het afstemmen van het moment van de ondertekening. Hierbij wordt rekening gehouden met de agenda van de (plv) PV / minister.

  • NB: het is van belang dat de organisatie van ondertekening centraal geregeld blijft (via BRE-Antici en het Agreements Office verloopt), om zeker te stellen dat de juiste procedures gevolgd worden. Het is niet de bedoeling dat voorzitters van RWG (Raadswerkgroepen) hier zelf achteraan gaan.
  • Het Agreements Office organiseert de ceremonie.

Waar?

In de meeste gevallen vindt ondertekening plaats in Brussel of in Luxemburg (indien de Raad daar bijeenkomst). In enkele gevallen vindt ondertekening (op verzoek van het derde land) plaats in het derde land. In dat geval is het doorgaans de Nederlandse ambassadeur in dat derde land (dan wel de NL ambassadeur uit een aangrenzend derde land als het NL in het specifieke derde land geen vertegenwoordiging heeft) die ondertekent. Uiteraard kan ondertekening ook geschieden door de minister tijdens een bezoek aan dat land. Ondertekening namens de Unie in een derde land dient niet door de EU head of delegation te gebeuren (tenzij het het GBVB betreft).

Volmacht (full powers)

Voor ieder verdrag zal de minister aanwezig op de Raad waar het Raadsbesluit ter ondertekening wordt vastgesteld, gevraagd worden om een volmacht te ondertekenen. Met deze volmacht machtigt het roulerend Vzschap de ondertekening namens de EU. De naam van degene die daadwerkelijk tekent ((Plv.) PV / minister) wordt door het Agreements Office op de dag van ondertekening zelf toegevoegd. Ministers tekenen dus deels een ‘blanco’ volmacht. Belangrijk om dit principe duidelijk aan de bewindspersonen te communiceren.

  • Het is mogelijk dat de minister die de volmacht tekent ook degene is die uiteindelijk tekent.

Akten van bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of toetreding

Naast ondertekening van verdragen is het roulerend voorzitterschap ook verantwoordelijk voor het neerleggen van de akten van bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of toetreding, wanneer de Unie partij wordt bij een internationaal verdrag. Ook in dit geval tekent het roulerend Vzschap. EU Head of delegation kan eventueel mede ondertekenen met instemming van het Vzschap.