Ontslag jongeren geen leeftijdsdiscriminatie

Contentverzamelaar

Ontslag jongeren geen leeftijdsdiscriminatie

Het ontslag van jongeren van 25 jaar in een instapbaan vormt geen leeftijdsdiscriminatie omdat hiermee een legitieme doelstelling op het terrein van werkgelegenheid en de arbeidsmarkt wordt nagestreefd. Dat heeft het EU-Hof geantwoord op vragen van een Italiaanse rechter.

Het gaat om het arrest van het EU-Hof van 19 juli 2017 in de zaak C-143/16, Abercrombie & Fitch Italia.

Een werknemer van een kledingwinkel werd ontslagen omdat hij de leeftijd van 25 jaar had bereikt. De Italiaanse wetgeving biedt daar de mogelijkheid toe. De vraag is of dat in strijd is met het beginsel van non-discriminatie op grond van leeftijd als bedoeld in richtlijn 2000/78 en artikel 21 van het EU-Handvest.

Het EU-Hof stelt vast dat de situatie van de werknemer objectief vergelijkbaar is met die van werknemers die tot een andere leeftijdscategorie behoren. Daardoor is sprake van discriminatie op basis van leeftijd. Deze kan echter nog worden gerechtvaardigd.

Daartoe voert de Italiaanse regering aan dat de regels gericht zijn op het flexibeler maken van de arbeidsmarkt en het verhogen van de arbeidsparticipatie. De bepalingen zijn bedoeld om – in een moeilijke arbeidsmarkt als de Italiaanse – de instroom van jongeren op de arbeidsmarkt te bevorderen. Op die manier kunnen zij ervaring opdoen die hen later wellicht in een gunstigere concurrentiepositie op de arbeidsmarkt plaatst. Het EU-Hof accepteert deze rechtvaardiging. Lidstaten beschikken immers over een ruime beoordelingsmarge op het gebied van sociale politiek en werkgelegenheid.

De Italiaanse regels moeten wel geschikt zijn voor het nagestreefde doel. Dat is hier het geval. Van werkgevers wordt verwacht dat zij jongeren sneller aannemen door de minder rigide arbeidsovereenkomsten. Bovendien zouden ondernemingen niet in staat zijn om alle jongeren werk aan te bieden als de overeenkomsten duurzaam van aard zouden zijn.

Het EU-Hof komt daarom tot de conclusie dat de leeftijdsdiscriminatie in Italië gerechtvaardigd is en dat de middelen die daarvoor gebruikt worden passend en noodzakelijk zijn.