Ook in 2015 afname klachten tegen Nederland over toepassing EU-recht

Contentverzamelaar

Ook in 2015 afname klachten tegen Nederland over toepassing EU-recht

De gestage daling van het aantal nieuwe klachten tegen Nederland heeft zich in 2015 voortgezet. Het aantal nieuwe EU-Pilot-dossiers heeft het laagste niveau bereikt sinds 2011. Sinds 2012 is het aantal lopende inbreukprocedures relatief stabiel gebleven. Het aantal nieuwe inbreukprocedures wegens te late omzetting is in 2015 gestegen, maar is nog altijd ruim onder het niveau van 2011 gebleven. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Commissie.

Het jaarverslag geeft een beeld van de wijze waarop de Commissie in 2015 heeft gezorgd voor de handhaving van het recht van de Europese Unie en het scorebord van de interne markt laat zien dat de belemmeringen voor het vrije verkeer van personen, diensten, goederen en kapitaal in de EU op de meeste gebieden worden weggenomen. De constructieve dialoog over de naleving die de Commissie met de lidstaten voert, leidt er steeds vaker toe dat nalevingsproblemen worden opgelost zonder dat formele procedurele stappen moeten worden gezet.

Tegelijkertijd zijn er ook gebieden waarop de situatie stagneert of verslechtert en nieuwe barrières worden opgeworpen. En de interne markt moet worden aangepast aan nieuwe ontwikkelingen: er moet ook ruimte zijn voor innovatieve ideeën en nieuwe bedrijfsmodellen.

Jaarverslag over de controle op de toepassing van het EU-recht

In het 33e jaarverslag over de controle op de toepassing van het EU-recht wordt beschreven hoe de lidstaten in 2015 hebben gepresteerd op de belangrijkste gebieden van de toepassing van het EU-recht en worden de belangrijkste ontwikkelingen van het handhavingsbeleid geschetst. Een van de belangrijkste gebieden is de interne markt.

De Commissie start inbreukprocedures wanneer een lidstaat geen oplossing biedt voor een mogelijke schending van het EU-recht. Daarbij zijn er twee scenario's mogelijk. Ten eerste kan een procedure worden gestart wanneer een lidstaat verzuimt binnen de overeengekomen termijn mee te delen met welke maatregelen een Europese richtlijn in intern recht wordt omgezet. Een tweede mogelijkheid is dat een procedure wordt ingeleid omdat de wetgeving van een lidstaat niet in overeenstemming is met de EU-wetgeving of omdat het EU-recht door de nationale autoriteiten niet correct wordt toegepast.

Het totale aantal inbreukprocedures ligt aanmerkelijk lager dan vijf jaar geleden. Hieruit blijkt dat de gestructureerde dialoog met de lidstaten in veel gevallen goed werkt. Deze dialoog wordt gevoerd voordat eventueel een inbreukprocedure wordt ingeleid. Bovendien weerspiegelt dit de vastberadenheid van de Commissie om in een vroeg stadium samen met de lidstaten te zorgen voor betere naleving van het EU-recht en mogelijke inbreuken snel op te lossen in het belang van onze burgers en bedrijven. EU Pilot is hierbij een nuttig hulpmiddel voor het vroegtijdig oplossen van inbreuken op het EU-recht. Hetzelfde geldt voor de kennisgevingsprocedure voor ontwerpen van technische voorschriften voor producten en diensten van de informatiemaatschappij voorafgaand aan de vaststelling. Net als in 2014 werd ook in 2015 het grootste aantal inbreukprocedures ingeleid op de beleidsterreinen milieu en vervoer.

Bestrijding van te late omzetting van richtlijnen

De Commissie zet zich in om ervoor te zorgen dat de lidstaten de Europese richtlijnen binnen de afgesproken termijnen in nationaal recht omzetten. In 2015 nam het aantal nieuwe inbreukprocedures wegens te late omzetting licht af ten opzichte van 2014. De procedures wegens te late omzetting lagen bijvoorbeeld op het gebied van de richtlijnen betreffende de bevoegdheden van de Europese toezichthoudende autoriteit, de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II), de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken en de instelling van één Europese spoorwegruimte.

Om het gemakkelijker te maken richtlijnen tijdig om te zetten, bleef de Commissie de lidstaten helpen door uitvoeringsplannen, speciale websites en richtsnoeren ter beschikking te stellen. Ook werden beste praktijken uitgewisseld tijdens vergaderingen van deskundigengroepen.

Wanneer een lidstaat nalaat een richtlijn op tijd om te zetten, maakt de Commissie nog steeds ten volle gebruik van het stelsel van financiële sancties dat bij het Verdrag van Lissabon werd ingevoerd: zij heeft zes zaken voor het Hof van Justitie van de EU gebracht, waarin financiële sancties werden gevorderd. Het betrof zaken tegen Duitsland, Griekenland, Luxemburg, Slovenië en Polen (twee zaken).

Scorebord van de interne markt

Als een richtlijn op tijd is omgezet, betekent dit niet noodzakelijkerwijs dat zij ook correct is omgezet. Het Scorebord van de interne markt geeft een goed beeld van de toepassing van de regels voor de eengemaakte markt van de Unie. Geëvalueerd is hoe de EU-lidstaten de Europese regels toepassen en op welke punten de lidstaten nog tekortschieten.

Op het scorebord wordt niet alleen geëvalueerd hoe goed de lidstaten de internemarktwetgeving naleven, maar ook hoe goed zij hun burgers en bedrijven helpen via de verschillende EU-hulpmiddelen voor algemene informatie en het zoeken van banen (de portaalsite Uw Europa, Uw Europa - Advies, Solvit, Eures). Het scorebord beoordeelt ook in hoeverre de lidstaten zich openstellen voor handel en investeringen en hun meer algemene inspanningen om sectoren als overheidsopdrachten, beroepskwalificaties en postdiensten open te stellen.

Als al deze aspecten in aanmerking worden genomen, dan scoren Kroatië, Cyprus, Estland, Ierland en Slowakije het beste.

Klachten van burgers

Met een online klachtenformulier op het Europaportaal Uw rechten en kansen kunnen burgers en belanghebbenden melding maken van mogelijke schendingen van het EU-recht.Net als in 2014, gingen de meeste klachten in 2015 over werkgelegenheid en sociale zaken, de eengemaakte markt en justitie en consumentenrechten. Solvit kan, als onderdeel van het klachtenformulier, burgers en bedrijven helpen bij het vinden van een oplossing voor hun problemen met een overheidsdienst in een andere EU-lidstaat.

Achtergrond

Naar aanleiding van een verzoek van het Europees Parlement brengt de Commissie sinds 1984 jaarlijks verslag uit over de controle op de toepassing van het EU-recht in het voorgaande jaar. Het Europees Parlement stelt vervolgens een resolutie vast over het verslag van de Commissie.

Het online Scorebord van de interne markt wordt jaarlijks gepubliceerd. Aangegeven wordt hoe goed de EU-lidstaten presteren op een aantal beleidsterreinen (overheidsopdrachten, beroepskwalificaties, postdiensten, handelsintegratie, openstelling van de markt) en bestuursinstrumenten (omzetting, inbreukprocedures en EU Pilot op gebieden die verband houden met de interne markt, Eures, Uw Europa, Uw Europa - Advies, Solvit, IMI, prioritaire gebieden, Europese consumentencentra, netwerk voor samenwerking op het gebied van consumentenbescherming, informatiesysteem betreffende technische voorschriften ( TRIS).

Voor meer informatie en infografieken

Jaarverslag over de controle op de toepassing van het EU-recht:

- Jaarverslag over de nationale toepassing van het EU-recht

- Factsheets per land

- Over de inbreukprocedure in het algemeen, zie volledige MEMO/12/12 ( een infografiek voor 2015).

Scorebord van de interne markt:

- Scorebord

- Factsheets per land