Openbaarmaking van nieuwe Eurowob?

Contentverzamelaar

Openbaarmaking van nieuwe Eurowob?

Is de Raad verplicht Raadsdocumenten vrij te geven met wijzigingsvoorstellen van de delegaties in het dossier van de nieuwe Eurowob? Die vraag is aan de orde in een beroep dat de Spaanse belangengroep Acces Info Europe tegen de Raad heeft ingesteld bij het Gerecht van eerste aanleg. Eerder al heeft het Hof in de zaak Turco geoordeeld dat stukken uit een wetgevingsdossier in beginsel toegankelijk voor het publiek moeten zijn.

Acces Info Europe, gevestigd in Madrid, vordert op grond van de bestaande Eurowobverordening nietigverklaring van het besluit van de Raad om geen volledige toegang te verlenen tot document 16338/08. Dat is een nota van het secretariaat-generaal van de Raad aan de Raadswerkgroep Voorlichting betreffende het voorstel voor een wijziging van de Eurowob. De Raad heeft alleen toegang verleend tot een gecensureerde versie van het document zonder de delen aan de hand waarvan de delegaties met wijzigingsvoorstellen kunnen worden geïdentificeerd.

Acces Info Europe voert aan dat het bestreden besluit nietig moet worden verklaard om de volgende redenen.
Allereerst stelt
Acces Info Europe dat de Raad artikel 4, lid 3, eerste alinea, van verordening (EG) nr. 1049/2001 heeft geschonden omdat
a) hij niet heeft aangetoond hoe de openbaarmaking van de namen van de delegaties het besluitvormingsproces van de instelling ernstig zou ondermijnen;
b) hij niet heeft aangetoond dat het risico bestaat dat de standpunten van de delegaties niet meer schriftelijk zouden worden ingediend en evenmin hoe het besluitvormingsproces van de instelling daardoor ernstig zou worden ondermijnd; en
c) hij geen rekening heeft gehouden met het hoger openbaar belang van de openbaarmaking van de identiteit van de nationale delegaties.
Ten tweede voert
Acces Info Europe aan dat de Raad de motiveringsplicht heeft geschonden die volgt uit artikel 253 EG en de artikelen 7, lid 1, en 8, lid 1, van verordening (EG) nr. 1049/2001.
Het beroep is ingesteld op 12 juni 2009 - Access Info Europe/Raad (Zaak T-233/09). Een uitspraak van het Gerecht wordt pas over twee jaar verwacht.

Eurowob: Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (PB L 145, blz. 43).