Opgelucht ademhalen met richtlijn luchtkwaliteit

Contentverzamelaar

Opgelucht ademhalen met richtlijn luchtkwaliteit

De tekst van de nieuwe richtlijn inzake luchtkwaliteit is gepubliceerd en daarmee van kracht geworden. In de hele Unie komen bindende normen voor de uitstoot van fijn stof, dat een grote bedreiging vormt voor de volksgezondheid. Nederland heeft veel moeite gehad met het initiatief voor de richtlijn, maar verwacht uiteindelijk geen onoverkomelijke problemen. Vóór 11 juni 2010 dient de richtlijn te zijn omgezet in nationale wetgeving.

Richtlijn 2008/50 vervangt vier bestaande milieurichtlijnen en heeft twee belangrijke basiskenmerken. Allereerst de verplichting om te komen tot vermindering van luchtvervuiling (artikel 15) en ten tweede stelt de richtlijn streef- en grenswaarden (artikel 16).

Het wetgevingsproces was lang en verliep niet zonder problemen. De regering heeft stevig moeten onderhandelen in Brussel om de wensen van Nederland te verzilveren. Geschat werd dat Nederland de strenge doelstellingen niet zou kunnen halen. Toch streefde Nederland ook naar een snelle aanname van nieuwe regelgeving op dit gebied. De oude richtlijn was namelijk erg inflexibel, hetgeen zelfs heeft geleid tot stopzetting van een aantal bouwprojecten. Dit mede naar aanleiding van rechtspraak van de Raad van State. Volgens sommigen dreigde Nederland ‘op slot’ te gaan. De nieuwe richtlijn biedt de lidstaten meer flexibiliteit, met name in de vorm van een uitstelmogelijkheid (artikel 22).

Een aanscherping van de bestaande normen voor stikstofoxide (NOx) bleek niet nodig. Er komt wel een nieuwe norm voor fijn stof die in 2015 gehaald moet zijn (artikel 15). De richtlijn verplicht de lidstaten te komen tot een vermindering in uitstoot van fijn stof van 20% ten opzichte van 2010 (artikel 16). Volgens de milieuexperts vormen deze verplichtingen geen onoverkomelijk probleem. Op 1 januari 2009 moeten er in Nederland voldoende meetstations afwezig zijn om de concentratie fijn stof in de lucht te meten.

Nederland is bovendien blij met de toezegging van de Commissie om allerlei initiatieven te ontwikkelen voor een Europees bronbeleid. Dit betekent in feite dat de vervuiling bij de bron wordt aangepakt. Een voorbeeld hiervan zijn normen waaraan auto’s of vrachtwagens moeten voldoen. Voor Nederland was dit een belangrijk punt in de onderhandelingen.

Voor de visie van de Nederlandse regering op de richtlijn kunt u de brief van de Minister van VROM aan de Tweede Kamer d.d. 10 december 2007 hier lezen.