Pas op je woorden!

Contentverzamelaar

Pas op je woorden!

Volgens het EG-Hof maakte een ambtenaar van de Finse Arbeidsinspectie met zijn negatieve opmerkingen op tv en in kranten over een Italiaanse hefbrug inbreuk op de EG-machinerichtlijn. Die uitlatingen worden niet gerechtvaardigd op grond van volksgezondheid of de vrijheid van meningsuiting. De Finse staat is daarvoor aansprakelijk. De fabrikant van de hefbruggen kan schadevergoeding eisen.

Het gaat om het arest van het EG-Hof van 17 april 2007 in de zaak C-470/03, AGM COS Met

Een ambtenaar van de Finse Arbeidsinspectie had in een televisie-interview en een vraaggesprek in de krant verklaard dat hefbruggen voor voertuigen van het merk AGM (een Italiaanse onderneming) gevaarlijk waren, omdat ze mankementen vertoonden. Voor dit interview had hij toestemming van zijn rechtstreekse meerdere.

AGM is naar de Finse rechter gestapt en heeft de Staat en de ambtenaar aansprakelijk gesteld voor omzetverlies als gevolg van negatieve publiciteit. Deze rechter heeft uitleg gevraagd aan het Hof van Justitie over de verenigbaarheid van de uitspraken met het vrij verkeer van goederen.

Het Hof oordeelt dat in het openbaar gedane uitspraken van ambtenaren het vrij verkeer van goederen kunnen belemmeren, in de zin van de EG-machinerichtlijn.
Deze richtlijn ziet op de harmonisatie van wetgeving inzake het in de handel brengen van machines.
Voor de vraag of de uitspraken van de individuele ambtenaar aan de staat moeten worden toegerekend, is het van belang dat de adressaten van een verklaring er redelijkerwijs van uit mogen gaan dat de standpunten van de ambtenaar zijn ingenomen met het aan zijn ambt verbonden gezag. Voor die beoordeling is onder andere van belang of de ambtenaar op het betreffende gebied bevoegd is, of de ambtenaar vermeldt dat hij zijn persoonlijke mening geeft en of de overheidsdiensten onverwijld actie ondernemen om de indruk weg te nemen dat het om een officieel standpunt gaat.

De lidstaten kunnen zich niet op de vrijheid van meningsuiting van hun ambtenaren beroepen ter rechtvaardiging van een schending van het vrij verkeer van goederen.

Indien de uitspraken van de ambtenaar het vrije goederenverkeer beperken en toerekenbaar zijn aan de lidstaat, kan de staat aansprakelijk zijn voor een schending van de EG-machinerichtlijn.
Of ook individuele ambtenaren aansprakelijk kunnen worden gesteld, laat het Hof over aan de nationale lidstaten.