Pensionados: “geen bijdrageplicht zorgverzekering”

Contentverzamelaar

Pensionados: “geen bijdrageplicht zorgverzekering”

Personen met een Nederlands wettelijk pensioen die in een andere lidstaat wonen – kunnen zich inschrijven bij een lokaal ziekenfonds. Nederland betaalt dan de rekening. De Europese socialezekerheidsverordening maakt dat mogelijk. Omstreden is echter of Nederland een zorgbijdrage mag heffen van pensionados die zich niet inschrijven in hun woonland. De Centrale Raad van Beroep heeft daarover vragen gesteld aan het EG Hof.

Met de invoering van de Zorgverzekeringswet op 1 januari 2006 zijn veel pensionados er financieel op achteruit gegaan. Sinds die datum moeten zij een zorgbijdrage betalen. Dat is een forfaitaire bijdrage die de Nederlandse overheid kan opleggen ter compensatie van de kosten die door andere lidstaten aan Nederland in rekening worden gebracht. De Europese socialezekerheidsverordening staat ook toe dat Nederland een zorgbijdrage heft.

De Nederlandse overheid gaat er vanuit gaat dat elke pensionado een zorgbijdrage moet betalen. De pensionados denken daar anders over. Zij zijn van oordeel dat zij slechts een zorgbijdrage hoeven te betalen als zij zich hebben ingeschreven bij het ziekenfonds van hun woonplaats. Zij vinden dat zij daartoe niet verplicht zijn en een keuzerecht hebben.

Het College voor zorgverzekeringen daarentegen stelt dat het keuzerecht niet past in de solidariteitsgedachte die ten grondslag ligt aan het sociale verzekeringsstelsel.

De Centrale Raad van Beroep vraagt zich af of de zorgbijdrage verenigbaar is met de socialezekerheidsverordening, dan wel het vrij verkeer van werknemers of het recht van Unieburgers om vrij te reizen en te verblijven.