PESCO: Nauwere defensiesamenwerking tussen EU-landen eind dit jaar van start

Contentverzamelaar

PESCO: Nauwere defensiesamenwerking tussen EU-landen eind dit jaar van start

23 EU-landen willen deelnemen aan de nieuwe permanente gestructureerde samenwerking op defensiegebied (PESCO). Dat hebben zij de Raad en EU-Hoge Vertegenwoordiger Mogherini laten weten. Deze kennisgeving moet leiden tot een formeel Raadsbesluit in december om de samenwerking te starten.

Het gaat, naast Nederland, om Oostenrijk, België, Bulgarije, Tsjechië, Kroatië, Cyprus, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Polen, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje en Zweden. Andere EU-landen kunnen later nog instappen. Zie ook deze infographic.

PESCO is de mogelijkheid die artikel 42, lid 6 en artikel 46 van het EU-verdrag voorzien om met een groep EU-lidstaten de samenwerking op het gebied van veiligheid en defensie te intensiveren. Het doel is de EU beter in staat te stellen om militaire missies uit te voeren en om als lidstaten beter samen te werken bij het ontwikkelen van defensiecapaciteiten.
De Europese Raad van 22 en 23 juni jl. (Kamerstuk 21 501-20, nr. 1247) concludeerde dat het in het licht van de geopolitieke ontwikkelingen nodig is om PESCO te lanceren om daarmee een impuls te geven aan het Europese veiligheid- en defensiebeleid. De Europese Raad van 19 en 20 oktober jl. (Kamerstuk 21 501-20, nr. 1260) riep lidstaten vervolgens op om tot notificatie voor PESCO-deelneming over te gaan. Dat wil zeggen dat lidstaten formeel de Raad en de HV mededelen dat zij van plan zijn aan PESCO mee te doen.

In de gezamenlijke notificatie staat dat de deelnemende landen voornemens zijn aan een aantal criteria te voldoen en onderling commitments aan te gaan. Deze zijn verwoord in Protocol 10 van het EU-verdrag en betreffen onder meer doelstellingen voor investeringen in defensie, deelneming aan Europese capaciteitsprojecten en EU-missies en operaties en het verbeteren van de gereedheid en interoperabiliteit van militaire troepen en capaciteiten.

Naar verwachting zal PESCO bij Raadsbesluit op 11 december a.s. worden opgericht. De Raad stemt met gekwalificeerde meerderheid van stemmen over de oprichting en deelneming. Over alle andere onderwerpen stemt de Raad met eenparigheid van stemmen van de deelnemende lidstaten. Daardoor behoudt Nederland te allen tijde de zeggenschap over de inzet van Nederlandse militairen en de nationale capaciteitsontwikkelingsplannen.

Meer info: