Plechtige afkondiging van de Europese pijler van sociale rechten

Contentverzamelaar

Plechtige afkondiging van de Europese pijler van sociale rechten

Twintig fundamentele beginselen en rechten moeten bijdragen aan goed functionerende, eerlijke en toekomstbestendige arbeidsmarkten en socialezekerheidsstelsels. Dat staat in de Europese Pijler van Sociale Rechten, die richting moet geven aan het optreden van de EU-instellingen, de lidstaten en sociale partners bij het verdiepen van de Economische en Monetaire Unie.

De plechtige afkondiging door de Voorzitters van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie plechtig vond plaats tijdens de Sociale Top voor banen en groei  in Göteborg op 17 november 2017.

De Europese Commissie heeft eerder dit jaar een voorstel gepresenteerd en met alle betrokkenen overlegd. De Raad (werkgelegenheid, sociale zaken, Onderwijs en Gezondheid) heeft over de tekst van de verklaring in oktober overeenstemming bereikt.

De pijler omvat twintig fundamentele beginselen en rechten, onderverdeeld in 3 categorieën:

  • gelijke kansen en toegang tot de arbeidsmarkt

  • dynamische arbeidsmarkten en rechtvaardige arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden

  • overheidssteun/sociale bescherming en inclusie.

De pijler is een politieke verbintenis die sturing biedt aan de lidstaten en de EU-instellingen. Doel is het sociaal acquis te versterken en te komen tot effectievere rechten voor de burgers. Het accent wordt gelegd op werkgelegenheid en sociale aspecten, waarbij het Europees sociaal model moet worden aangepast aan de uitdagingen van de 21e eeuw. Doel van de pijler is bij te dragen tot sociale vooruitgang door steun te geven aan rechtvaardige en goed functionerende arbeidsmarkten en stelsels van sociale voorzieningen.

De pijler bestrijkt beleidsgebieden als huisvesting, onderwijs, sociale zorg en gezondheidszorg, en werkgelegenheid.

Veel in de pijler valt onder de verantwoordelijkheid van de lidstaten. De pijler heeft dan ook de vorm van een niet-juridisch bindend inter-institutionele verklaring.

Meer info:

Blogs (selectie)