Polen zet houtkap door ondanks uitspraak EU-Hof

Contentverzamelaar

Polen zet houtkap door ondanks uitspraak EU-Hof

In een bliksemsnelle procedure heeft de vice-president van het EU-Hof op verzoek van de Europese Commissie Polen gelast de houtkap in het Białowieża bos te staken. Omdat de houtkap in het laatste oerbos van Europa echter onverminderd doorgaat, wil de Commissie dat het EU-Hof Polen een dwangsom oplegt. Volgens Polen gebeurt de houtkap om redenen van openbare veiligheid, wat het EU-Hof bij wijze van uitzondering had toegestaan.

(update 13 september 2017)

Het gaat om de beschikking van de vice-president van het EU-Hof van 27 juli 2017 in de zaak C‑441/17 R, Commissie tegen Polen

De Commissie verzocht het EU-Hof op 20 juli 2017 om voorlopige maatregelen in afwachting van de einduitspraak in de inbreukzaak, om te voorkomen dat er onherstelbare schade zou optreden aan het oerbos van Białowieża. De president van het EU-Hof heeft vervolgens op 27 juli 2017 bij beschikking Polen gelast de houtkap op te schorten. Wel liet de president de mogelijkheid open dat Polen de noodzakelijke maatregelen mocht treffen als de openbare veiligheid dat vereiste.

Tijdens een zitting voor het EU-Hof op 11 september 2017 toonde een vertegenwoordiger van de Commissie satellietbeelden om aan te tonen dat Warschau het bevel schendt. Hij deelde mee dat de Commissie het EU-Hof zou vragen Polen een dwangsom op te leggen. De Commissie heeft vier dagen de tijd om een formeel verzoek in te dienen, en daarin aan te geven welke dwangsom per dag zij gerechtvaardigd acht. De Poolse minister van Milieu Jan Szyszko vertelde tijdens de hoorzitting dat de houtkap alleen bedoeld was om het bos te behoeden voor een grote keveruitbraak en dat de EU-wetgeving werd nageleefd. De houtkap vond  alleen plaats in de onbeschermde delen van het bos en niet in het beschermde nationale park.
Hij zei dat het verwijderen van geïnfecteerde bomen een belangrijke maatregel was voor de openbare veiligheid omdat de verzwakte bomen zouden kunnen vallen op mensen die paddestoelen of bessen plukken in het bos.

In april 2017 heeft de Commissie een met redenen omkleed advies uitgebracht waarin zij Polen opriep om af te zien van grootschalige houtkap in een van de laatste oerbossen van Europa en Polen een maand de tijd te geven om hieraan te voldoen. Desondanks is Polen begonnen met de uitvoering van zijn plan. Daarom verzocht de Commissie het EU-Hof om voorlopige maatregelen om de houtkap in een van de laatste oerbossen van Europa te staken.

De Poolse houtkap - waaronder de verwijdering van eeuwenoude bomen - vormt volgens de Commissie een grote bedreiging voor de integriteit van dit Natura 2000-gebied. Het Natura 2000-gebied beschermt soorten en habitats die afhankelijk zijn van oerbos, inclusief de beschikbaarheid van dood hout. Uit de beschikbare gegevens blijkt dat deze maatregelen niet verenigbaar zijn met de instandhoudingsdoelstellingen van het gebied en verder gaan dan die welke noodzakelijk zijn om een duurzaam gebruik van het bos te waarborgen. Bovendien werd het besluit voorafgegaan door een onjuiste beoordeling van de effecten van de maatregelen op het Natura 2000-gebied, aldus de Commissie.

Volgens artikel 279 EU-Werkingsverdrag kan het EU-Hof voorlopige maatregelen voorschrijven om een lidstaat te verplichten activiteiten die ernstige en onherstelbare schade veroorzaken, tegen te houden voordat een uitspraak wordt gedaan.

De Habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG van de Raad) schrijft voor dat het Natura 2000-netwerk moet worden opgericht, bestaande uit speciale beschermingszones (SAC' s) en speciale beschermingszones voor vogels (SBZ' s). Elke lidstaat identificeert en stelt gebieden die van belang zijn voor het behoud van soorten en habitats die in de Habitatrichtlijn worden genoemd en die van nature op zijn grondgebied voorkomen.

De vogelrichtlijn (Richtlijn 2009/147/EG) voorziet in een omvattend systeem voor de bescherming van alle in het wild levende vogelsoorten die van nature in de EU voorkomen.

Meer info: