Procederen bij EU-Gerecht vanaf nu papierloos

Contentverzamelaar

Procederen bij EU-Gerecht vanaf nu papierloos

De elektronische communicatie via de IT applicatie e-Curia van de griffie van het EU-Hof en -Gerecht biedt de voordelen van snelheid en een beter beheer van de zaaklast. Daarom is besloten dat vanaf 1 december 2018 gerechtelijke documenten alleen nog via e-Curia tussen de vertegenwoordigers van de partijen en het EU-Gerecht worden uitgewisseld. Deze verplichting geldt voor alle partijen (verzoekers, verweerders en interveniënten) en alle soorten procedures, waaronder de spoedprocedures. Een enkele uitzondering zal gemaakt kunnen worden om het beginsel van de toegang tot de rechter in acht te nemen.

Via e-Curia, de IT-applicatie die de griffies van het EU-Hof en het EU-Gerecht gebruiken, kunnen de processtukken langs elektronische weg worden ingediend en betekend. Deze applicatie is in november 2011 in gebruik genomen en is zeer succesvol gebleken. Het aantal houders van een toegangsaccount is toegenomen (tegenwoordig 4 230) evenals het percentage indieningen dat via e-Curia verloopt (83 % in 2017, voor het Gerecht).

Naar aanleiding van de positieve feedback van advocaten en gemachtigden, de voordelen die onmiddellijke communicatie langs elektronische weg biedt en de efficiencywinst als gevolg van het feit dat niet langer een papier en digitaal format naast elkaar hoeven te worden beheerd, heeft het Gerecht ingezet op papierloze procedures.

Deze ontwikkeling is op 11 juli 2018 via wijzigingen in het Reglement voor de procesvoering en een nieuw besluit betreffende de neerlegging en de betekening van processtukken met behulp van e-Curia wettelijk geregeld en op 25 september 2018 bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie. Daardoor zal e-Curia vanaf 1 december 2018 als enige wijze van schriftelijke communicatie tussen de partijen en het Gerecht gelden.

Het EU-Gerecht verzoekt advocaten en gemachtigden die nog niet over een toegangsaccount voor een e-Curia beschikken een aanvraag tot het aanmaken van een toegangsaccount in te dienen via het daarvoor bestemde formulier. Inlichtingen over e-Curia zijn te vinden op de website van het Hof van Justitie van de Europese Unie.