Raad akkoord over grotere rol voor organen voor gelijke behandeling in de EU

Contentverzamelaar

Raad akkoord over grotere rol voor organen voor gelijke behandeling in de EU

De Raad heeft overeenstemming bereikt over de definitieve versie van een richtlijn om de rol van organen voor gelijke behandeling in de hele EU te versterken bij de bestrijding van discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afkomst, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid. De definitieve versie van de richtlijn wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het Europees Parlement.

Organen voor gelijke behandeling spelen een fundamentele rol in de non-discriminatie-architectuur van de EU. Het zijn overheidsorganisaties die slachtoffers van discriminatie bijstaan, discriminatiekwesties monitoren en daarover verslag uitbrengen, en bijdragen tot de bewustmaking van de rechten van mensen en de waarde van gelijkheid.

Op 7 december 2022 presenteerde de Europese Commissie twee richtlijnvoorstellen voor een versterkt kader voor organen voor gelijke behandeling (zie het ECER-bericht over het voorstel). Het eerste richtlijnvoorstel heeft tot doel om bindende normen vast te stellen voor organen voor gelijke behandeling op het gebied van gelijke behandeling en gelijke kansen voor vrouwen en mannen in arbeid en beroep, met inbegrip van arbeid als zelfstandige. Het tweede richtlijnvoorstel heeft tot doel bindende normen vast te stellen voor organen voor gelijke behandeling op het gebied van:

  • gelijke behandeling van personen ongeacht hun ras of etnische afstamming;
  • gelijke behandeling van personen in arbeid en beroep ongeacht hun godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid, en;
  • gelijke behandeling van vrouwen en mannen op het gebied van sociale zekerheid en de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten.

Op 12 december 2023 bereikten de Raad en het Europees Parlement een voorlopig akkoord over het eerste richtlijnvoorstel, dat door de vertegenwoordigers van de EU-lidstaten is bekrachtigd (zie dit Persbericht van de Raad). Op 20 februari 2024 bereikte de Raad overeenstemming over het tweede richtlijnvoorstel (zie dit Persbericht van de Raad). Het Europees Parlement moet nog haar goedkeuring geven aan de door de Raad overeengekomen tekst.

Meer informatie:

  • ECER-dossier – Nationale gelijkheidsorganen
  • ECER-bericht - Europese Commissie presenteert twee richtlijnvoorstellen voor een versterkt kader voor organen voor gelijke behandeling in de EU (22 december 2022)
  • Persbericht van de Raad