Raad neemt begrotingsmaatregelen aan voor no-deal Brexit

Contentverzamelaar

Raad neemt begrotingsmaatregelen aan voor no-deal Brexit

De Raad heeft op 9 juli noodmaatregelen aangenomen voor de uitvoering en financiering van de EU-begroting 2019 in geval van een no-deal brexit. De maatregelen zijn bedoeld om de gevolgen van een no-dealscenario op de financiering op verschillende gebieden zoals onder meer onderzoek en landbouw te beperken. Door de noodmaatregelen kan de EU betalingen blijven verrichten aan Britse begunstigden van contracten die zijn ondertekend en besluiten die zijn genomen vóór de terugtrekkingsdatum, zolang het VK zijn bijdrage blijft betalen die in de EU-begroting voor 2019 is overeengekomen.

Volgens het noodkader moet het VK schriftelijk bevestigen dat het zal bijdragen aan de financiering van de aangenomen EU-begroting voor 2019. Het VK moet ook de noodzakelijke controles en audits voor EU-programma’s en -acties aanvaarden, en de eerste betaling aan de EU-begroting doen voor de periode na de terugtrekking. Alleen als aan deze voorwaarden is voldaan, blijven het VK en entiteiten uit het VK in aanmerking komen voor financiering uit de EU-begroting voor 2019.

Als het VK zijn bijdrage voor heel 2019 voldoet, zijn het VK en in het VK gevestigde entiteiten ook in 2019 subsidiabel volgens de voorwaarden van oproepen, aanbestedingen, wedstrijden of andere procedures die kunnen leiden tot financiering uit de EU-begroting, tenzij het om specifieke gevallen gaat die verband houden met de veiligheid of met het verlies van het lidmaatschap van het VK van de Europese Investeringsbank.

De noodmaatregelen maken bovendien de voortzetting mogelijk van de financiering van begunstigden in EU-lidstaten waar hun subsidiabiliteit afhangt van het EU-lidmaatschap van het VK, mits de relevante juridische overeenkomsten en besluiten vóór de uittreding van het VK zijn ondertekend of goedgekeurd.

Indien het VK de betalingen stopzet of wanneer er bij controles of audits belangrijke tekortkomingen worden vastgesteld, zal dit noodkader niet meer van toepassing zijn. Dit doet geen afbreuk aan een overeenkomst over een financiële regeling tussen de EU en het VK waarover in het geval van een no-dealscenario moet worden onderhandeld, en die moet voldoen aan alle wederzijdse verplichtingen die voortvloeien uit het EU-lidmaatschap van het VK.

De overeengekomen maatregelen zijn bedoeld om de relatieve aandelen van de 27 EU-lidstaten bij de financiering van de EU-begroting van 2019 niet aan te tasten.

Het Europees Parlement heeft op 17 april 2019 ingestemd met dit noodkader.

Verordening van de Raad houdende maatregelen voor de uitvoering en de financiering van de algemene begroting van de EU in 2019 in verband met de terugtrekking van het VK uit de EU

Update 4 september 2019: Op 4 september 2019 heeft de Commissie een voorstel gedaan welke de noodmaatregelen waar bovenstaand bericht over gaat, tevens mogelijk maakt voor de EU-begroting van 2020. Dit voorstel spiegelt de noodmaatregelen voor 2019, die hierboven besproken worden.