Rechtsstaat moet op de EU-agenda blijven

Contentverzamelaar

Rechtsstaat moet op de EU-agenda blijven

De inwerkingstelling van het rechtsstaatmechanisme van de Europese Commissie na ontwikkelingen in Polen maakt duidelijk hoezeer het nodig is om de rechtsstaat hoog op de agenda te houden. Het kabinet wil toewerken naar een meer structurele en effectievere benadering. Dat schrijft het kabinet aan het parlement.

Eind 2014 zijn, mede op initiatief van Nederland, conclusies aangenomen in de Raad Algemene Zaken (zie Kamerstuk 21 501-02 nr. 1440 en 21 501-02 nr.1446) die voorzien in een instrument om op reguliere wijze tussen lidstaten van gedachten te wisselen over rechtsstatelijkheid binnen de EU. Met de zogenaamde rechtsstatelijkheidsdialoog werd de rol en verantwoordelijkheid van de Raad ten aanzien van het bewaken van de rechtsstaat in de EU nadrukkelijk erkend. 

Tijdens de Raad Algemene Zaken op 15 november jl. is de ervaring met deze dialogen geĆ«valueerd (zie Kamerstuk 21 501-02 nr. 1696). Tijdens de evaluatie is brede steun uitgesproken voor de voortzetting van de rechtsstatelijkheidsdialoog en voor verbetering van de dialoog, door deze op een meer systematische wijze voor te bereiden. Dat wil zeggen met heldere momenten wanneer het voorzitterschap een onderwerp kiest, wanneer de dialoog wordt georganiseerd en mogelijkheden om relevante andere partners te betrekken. Nederland gaf hiertoe al een aanzet bij de voorbereiding van de tweede rechtsstatelijkheidsdialoog. Ook is besproken dat de opvolging van de dialoog meer resultaatgericht wordt. De dialoog zal opnieuw worden geĆ«valueerd in 2019, wanneer nadrukkelijk ook de wenselijkheid van een peer review systeem aan bod moet komen.  

Lees meer: