Reding: ambitieus programma Europees strafrecht

Contentverzamelaar

Reding: ambitieus programma Europees strafrecht

Eurocommissaris Reding voor Justitie, fundamentele rechten en burgerschap wil werk maken van de nieuwe mogelijkheden die het Verdrag van Lissabon biedt voor de ontwikkeling van het Europese Strafrecht. Tijdens een seminar in het Duitse Trier kondigde ze aan dat de nadruk van de Commissie in de komende jaren zal liggen bij het strafprocesrecht. Voor het materiële strafrecht zal de Commissie zich terughoudender opstellen.

De Commissie wil voorstellen doen die het vertouwen tussen lidstaten in elkaars strafrechtspleging vergroot. Dit is een lastige opgave, maar volgens de analyse van de Commissie kan zij daaraan bijdragen door met name Europese regelgeving te maken voor de strafprocedure. In de nabije toekomst zal de nadruk liggen op:

- minimumwaarborgen voor de verdachte

- verbeteren van gevangenisomstandigheden

- versterken van de rechten van slachtoffers.

Reding kondigde ook aan dat zij nog tijdens het mandaat van deze Commissie (dus voor eind 2014) een initiatief zal nemen voor de oprichting van een Europees Openbaar Ministerie. Het EU-Werkingsverdrag voorziet in deze mogelijkheid (artikel 86).

De Commissie zal voorzichtig zijn met voorstellen op het terrein van het materieel strafrecht, zoals definities van delicten of het bepalen van minimale maximumstraffen. “Dit raakt aan de kern van nationale soevereiniteit’, aldus Reding. De Commissie zal zich allereerst concentreren op beginselen die overal in de EU erkend worden, zoals het ‘nulla poena sine (praevia) lege’- beginsel (geen straf zonder (voorafgaande) wet).