Richtsnoeren van de Commissie voor het actualiseren van de nationale energie- en klimaatplannen

Contentverzamelaar

Richtsnoeren van de Commissie voor het actualiseren van de nationale energie- en klimaatplannen

De EU-lidstaten moeten hun nationale energie- en klimaatplannen voor de periode 2021-2030 uiterlijk in juni 2023 (ontwerpversie) en juni 2024 (definitieve versie) actualiseren. Een mededeling van de Commissie biedt de lidstaten richtsnoeren voor het proces en de reikwijdte van het opstellen van de ontwerp- en definitieve versie van de geactualiseerde energie- en klimaatplannen.

De verordening inzake de governance van de energie-unie en van de klimaatactie (hierna: de governanceverordening) voorziet in een governancesysteem voor transparantie en wederzijds versterkende samenwerking tussen de EU-lidstaten en de Europese Commissie.

De nationale energie- en klimaatplannen zijn het centrale strategische planningsinstrument in het kader van de governanceverordening. De nationale energie- en klimaatplannen zijn cruciaal voor het aantrekken van massale investeringen ten behoeve van de collectieve ambitie van klimaatneutraliteit en voor een eerlijke en rechtvaardige transitie, met behoud van energiezekerheid en betaalbaarheid. De plannen helpen de lidstaten om samen de energie- en klimaatdoelstellingen van de Europese Green Deal, de Europese klimaatwet en het Fit for 55-pakket van voorstellen te verwezenlijken. De nationale energie- en klimaatplannen spelen ook een sleutelrol bij de uitvoering van het REPowerEU-plan.

De lidstaten moeten hun nationale energie- en klimaatplannen voor de periode 2021-2030 uiterlijk in juni 2023 (ontwerpversie) en juni 2024 (definitieve versie) actualiseren. Gezien de sterk veranderde beleidslijnen en geopolitieke omstandigheden op het gebied van energie en klimaat sinds het opstellen van de eerste nationale energie- en klimaatplannen in 2019-2020, moet de actualisering volgens de Commissie gericht zijn op de behoefte aan ambitieuzere klimaatactie, een snellere transitie naar schone energie en meer energiezekerheid.

Op 29 december 2022 is een mededeling van de Commissie verschenen. De mededeling biedt de lidstaten richtsnoeren voor het proces en de reikwijdte van het opstellen van de ontwerp- en definitieve versie van de geactualiseerde nationale energie- en klimaatplannen, met name door goede praktijken aan te wijzen en de gevolgen van recente beleids- en geopolitieke ontwikkelingen te schetsen. Bij het opstellen van deze richtsnoeren heeft de Commissie de lidstaten op technisch niveau volledig betrokken en belanghebbenden geraadpleegd.

Meer informatie: