Toezeggingen informatievoorziening over EU aan Tweede Kamer

Contentverzamelaar

Toezeggingen informatievoorziening over EU aan Tweede Kamer

Het kabinet heeft de Kamer geïnformeerd over de wijze waarop het kabinet beoogt concreet invulling te geven aan een aantal bestaande en enkele nieuwe afspraken over de informatievoorziening over EU-dossiers en –onderhandelingen

Het gaat om de kabinetsbrief van 26 juni 2015. Voor eerdere kamerstukken met afspraken met de Kamer: klik hier.

Tijdens het AO EU-informatievoorziening van 20 mei 2015 is toegezegd de Kamer nader te informeren over de wijze waarop het kabinet beoogt concreet invulling te geven aan een aantal bestaande en enkele nieuwe afspraken over de informatievoorziening over EU-dossiers en -onderhandelingen.

De afspraken zijn de volgende:

  • In geannoteerde agenda’s voor Raadsbijeenkomsten moeten relevante verwijzingen naar documenten in de EU-extranet database worden opgenomen.
  • Er is een algemeen sjabloon voor de geannoteerde agenda’s voor alle Raadsformaties ontwikkeld met enige ruimte voor maatwerk ( klik hier voor het sjabloon).
  • In de verslagen van Raadsbijeenkomsten zal, waar mogelijk en relevant, nadrukkelijker duiding worden gegeven aan de uitkomst van onderhandelingen over door de Kamer aangemerkte prioritaire EU-dossiers, waaronder een appreciatie van het bereikte akkoord afgezet tegen de Nederlandse inzet.
  • Periodieke rapportages over langlopende EU-dossiers met een duidelijk tijdpad worden bij voorkeur ingepast in de bredere afspraken die in het geval van een behandelvoorbehoud worden gemaakt tijdens het vereiste AO met de betreffende bewindspersoon. Zo kunnen coherente afspraken worden gemaakt over de inhoud en de kaders van de Nederlandse inzet en de wijze en momenten waarop daarover concreet verantwoording wordt afgelegd. Voor lopende dossiers kan de Kamer met de inhoudelijk verantwoordelijke bewindspersoon in overleg treden wanneer hij dit wenselijk acht.
  • De mogelijkheid om de Kamer, desgewenst, vertrouwelijk te informeren over en inzicht te geven in interne Raadsdocumenten met een hogere classificatie dan «limité»: In de limité-database van het EU-extranet, waartoe de Kamer rechtstreekse toegang heeft, is te zien welke «restreint» documenten er zijn. Op verzoek kunnen deze documenten vertrouwelijk ter inzage worden gelegd bij de griffie. Bij de behandeling van deze documenten geldt strikte geheimhouding: in geen geval mag hier in het openbaar naar worden verwezen of uit geciteerd.
  • Wat betreft de wijze van informatievoorziening aan de Kamer over cruciale ontwikkelingen in de triloogfase geldt dat de inzet van het kabinet met de Kamer wordt afgestemd. Uitgangspunt daarbij is het in het BNC-fiche geschetste kader. Zodra het kabinet buiten de gedeelde Nederlandse inzet gaat of aan ziet komen dat dit het geval kan zijn, is nader overleg met de Kamer nodig. Het kabinet komt dan bij de Kamer terug via de reguliere briefwisselingen (geannoteerde agenda’s, verslagen van Raden) of ad hoc.