Transparantie bij informele videoconferenties van de Raad en de Europese Raad

Contentverzamelaar

Transparantie bij informele videoconferenties van de Raad en de Europese Raad

Het Nederlandse kabinet blijft zich inzetten voor transparante besluitvorming en informatievoorziening ten aanzien van informele videoconferenties van de (Europese) Raad.

De Raad heeft op 23 maart jl. een besluit tot tijdelijke afwijking van zijn Reglement van Orde (RvO) aangenomen. Het besluit tot tijdelijk afwijking van het RvO is op 21 april jl. verlengd tot 23 mei 2020. Het besluit houdt in dat alle rechtshandelingen van de Raad via de schriftelijke procedure worden genomen. Deze mogelijkheid is voorzien in artikel 12, lid 1, eerste alinea, RvO. Vanwege het niet kunnen plaatsvinden van fysieke Raden, door de beperkende maatregelen van de Covid-19-uitbraak, is de schriftelijke procedure momenteel de enige manier om als Raad besluiten te nemen. Er kunnen geen formele besluiten in videoconferenties worden genomen, aangezien zij informeel van aard zijn. Door het gebruik van de schriftelijke procedure vinden er op dit moment geen beraadslagingen en stemmingen over wetgevende handelingen in de Raad plaats. Deze beraadslagingen en stemmingen worden normaal gesproken (deels) gelivestreamd.

Coreper kan, gelet op de uitzonderlijke omstandigheden die COVID-19 met zich meebrengen, per geval besluiten om de schriftelijke procedure te gebruiken voor de vaststelling van Raadsconclusies door de Raad. Op de agenda van Coreper staan de items waarover Coreper kan besluiten tot gebruikmaking van de schriftelijke procedure voor de vaststelling.

Daarnaast stelt het Raadssecretariaat op grond van artikel 9 van het RvO maandelijks een overzicht op van alle besluiten die door de Raad zijn genomen. De overzichten voor de maand maart en april zijn beschikbaar (6869/20 voor een overzicht van de handelingen die de Raad in de maand maart heeft vastgesteld, en 7759/20 voor het overzicht van de handelingen die de Raad in de maand april heeft vastgesteld). Deze overzichten worden ook opgenomen in het openbare documentenregister van de Raad.

Het Nederlandse kabinet blijft zich inzetten voor transparante besluitvorming en informatievoorziening, ook in deze exceptionele tijden. Het kabinet probeert de Kamer volgens bestaande afspraken inzake EU-informatievoorziening te informeren. Dit gebeurt door het toezenden van geannoteerde agenda’s en verslagen. Het kabinet probeert ervoor te zorgen dat de informatie over schriftelijke procedures, waar beschikbaar, op een gestructureerde wijze in de geannoteerde agenda’s en verslagen wordt verwerkt.

Het besluit tot tijdelijke afwijking van het RvO is verlengd tot 23 mei, maar kan opnieuw worden verlengd door de Raad indien dit door voortdurende uitzonderlijke omstandigheden is gerechtvaardigd. Een volgende verlenging is waarschijnlijk vanwege de nog van kracht zijnde beperkende maatregelen in veel lidstaten. De Raad kan daardoor nog steeds niet fysiek bijeen komen. Bij de besprekingen over verlenging zet het Nederlandse kabinet zich in op het eerder beschikbaar komen van agenda’s van informele videoconferenties van de leden van de (Europese) Raad. Daarnaast zal het kabinet ervoor pleiten de overzichten van de besluiten die door de Raad genomen zijn niet maandelijks, maar wekelijks te publiceren.

Meer info:

  • Kamerbrief transparantie informele videoconferenties (Europese) Raad