Uitspraken EU-rechters vaak in lijn met Nederlandse inbreng

Contentverzamelaar

Uitspraken EU-rechters vaak in lijn met Nederlandse inbreng

In 2015 hebben het EU-Hof en het EU-Gerecht 67 zaken afgedaan waaraan de Nederlandse regering een bijdrage heeft geleverd. Driemaal heeft Nederland – steeds met succes - beroep ingesteld tegen besluiten van de Commissie. In een ruime meerderheid van de arresten volgen de EU-rechters het Nederlandse standpunt. Dat blijkt uit het jaarbericht 2015 van de Nederlandse procesvertegenwoordiging bij het EU-Hof en het EU-Gerecht.

Het jaarbericht biedt inzicht in de werkzaamheden van de Nederlandse procesvertegenwoordiging en informatie over de inbreng van de Nederlandse regering in zaken die het afgelopen jaar door deze Europese hoven zijn gewezen.

In 2015 hebben het EU-Hof en het EU-Gerecht 67 zaken afgedaan waaraan de Nederlandse regering een bijdrage heeft geleverd. Van de in totaal 54 prejudiciële uitspraken zijn er 30 gewezen naar aanleiding van verwijzingen van Nederlandse rechters en 24 van rechters uit andere lidstaten. Daarnaast was de Nederlandse regering betrokken bij 13 rechtstreekse zaken. Driemaal heeft Nederland – steeds met succes - beroep ingesteld tegen besluiten van de Commissie. Verder heeft Nederland in 10 rechtstreekse zaken geïntervenieerd aan de zijde van één van de partijen bij het geschil. Het oordeel van de Europese hoven in Luxemburg komt in een ruime meerderheid overeen met het door de Nederlandse regering ingebrachte standpunt.

Ook in 2015 heeft het EU Hof belangrijke bijdragen geleverd aan de ontwikkeling van het Unierecht. Zo heeft het Hof uitspraak gedaan in de allereerste prejudiciële verwijzing van het Duitse Bundesverfassungsgericht in de zaak Gauweiler. Daarin heeft het Hof positief geoordeeld over de aankondiging door de ECB van het opkopen van obligaties op de secundaire markt, zogenaamde OMT-progamma. Belangrijke uitspraken waren er ook op het terrein van asiel en migratie. Zo sprak het Hof zich in de Nederlandse zaken  P en S en K en A uit over de inburgeringstoets binnenland en buitenland. In Zh en O. verduidelijkte het Hof wanneer een illegaal verblijvende derde lander kan worden beschouwd als een “gevaar voor de openbare orde”. Het Hof heeft op het gebied van de externe betrekkingen van de Unie in de ITLOS zaak Raad tegen Commissie geoordeeld dat de Commissie de taak heeft om namens de Unie in rechte op te treden voor een internationaal tribunaal. Daarnaast heeft het Hof Spaanse beroepen verworpen tegen de versterkte samenwerking om het Europees eenheidsoctrooi tot stand te brengen. Al deze en andere uitspraken worden het Jaarbericht procesvertegenwoordiging Hof van Justitie van de EU besproken.

De rechtspraak van de Europese hoven is essentieel voor Nederland. Hun uitspraken dragen bij aan de rechtsontwikkeling binnen de Europese Unie en kunnen van invloed zijn op het Nederlandse recht en beleid. De Europese rechtspraak leidt soms tot aanpassing van de nationale regelgeving of uitvoeringspraktijk. Door actief haar visie naar voren te brengen in Luxemburg, kiest de Nederlandse regering ervoor invloed uit te oefenen op deze rechtsontwikkeling.