Vacature: Rechter bij het Gerecht van de Europese Unie

Contentverzamelaar

Vacature: Rechter bij het Gerecht van de Europese Unie

Op 31 augustus 2022 verstrijkt de ambtstermijn van de Nederlandse rechters in het Gerecht van de Europese Unie. De Nederlandse regering zal kandidaten voordragen voor deze posities. Voor één van de twee posities wordt een kandidaat via een openbare sollicitatieprocedure gekozen.

De benoemingsperiode loopt van 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2028. Herbenoeming voor zes jaar is mogelijk. De benoeming vindt plaats door de regeringen van de lidstaten van de Europese Unie in onderlinge overeenstemming na raadpleging van het adviescomité ex artikel 255 VWEU.

De kandidaat die de Nederlandse regering voordraagt:

  • biedt alle waarborgen voor onafhankelijkheid en is bekwaam hoge rechterlijke ambten in Nederland te bekleden;
  • beschikt over grondige kennis van het recht van de Europese Unie;
  • is in staat om zich mondeling en schriftelijk effectief in het Frans uit te drukken;
  • beschikt over relevante internationale ervaring en kan rekening houden met de verschillende rechtsculturen binnen de Europese Unie;
  • beschikt in beginsel over rechterlijke ervaring. Het ontbreken ervan moet worden gecompenseerd doordat de kandidaat anderszins voor het ambt gekwalificeerd is.

De Minister van Buitenlandse Zaken doet de voordracht aan de Ministerraad mede namens zijn ambtgenoten van Justitie & Veiligheid en voor Rechtsbescherming.

Ten behoeve van de voordracht wordt een aanbeveling aan de betrokken ministers uitgebracht door een aanbevelingscommissie bestaande uit onder meer de President van de Hoge Raad en de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De gesprekken met de commissie vinden plaats in week 43 (25 – 29 oktober) en 44 (1 – 5 november).

Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun gemotiveerde sollicitatiebrief (inclusief CV en publicatielijst) richten aan de Ministers van Buitenlandse Zaken, Justitie & Veiligheid en Rechtsbescherming en uiterlijk 4 oktober 12:00 per e-mail sturen aan h.bosdriesz@minjenv.nl

Inlichtingen over de functie en de procedure kunnen worden ingewonnen bij de secretarissen van de aanbevelingscommissie, prof. mr. dr. J. Langer (Ministerie van Buitenlandse Zaken, tel: 06-52503167, e-mail: jurian.langer@minbuza.nl) en mr.  dr. H. Bosdriesz (Ministerie van Justitie en Veiligheid, tel: 06-50080858, e-mail: h.bosdriesz@minjenv.nl).

Zij die de aandacht willen vestigen op naar hun mening geschikte kandidaten, worden verzocht dit binnen 2 weken na publicatie van deze advertentie schriftelijk te doen op bovengenoemd e-mailadres.

Meer informatie: