Vastgesteld antidwang-instrument moet de EU beschermen tegen economische dwang van derde landen

Contentverzamelaar

Vastgesteld antidwang-instrument moet de EU beschermen tegen economische dwang van derde landen

Het antidwang-instrument moet derde landen die de EU of haar lidstaten onder druk willen zetten op andere gedachten brengen. In eerste instantie door de dialoog aan te gaan. Wanneer dat niet lukt en er geen andere opties resten, kan de EU tegenmaatregelen nemen. Zij kan bijvoorbeeld handelsbeperkingen opleggen in de vorm van verhoogde douanerechten, invoer- of uitvoervergunningen, beperkingen op de handel in diensten of op de toegang tot buitenlandse directe investeringen of overheidsopdrachten.

Achtergrond

Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie namen in 2020 een gezamenlijke verklaring aan waarin zij erkenden dat acties van derde landen die de EU of een lidstaat trachten te dwingen bepaalde beleidsmaatregelen te nemen of in te trekken, zorgwekkend zijn (hierna: economische dwang). De gezamenlijke verklaring bevatte de toezegging van de Commissie om uiterlijk eind 2021 een voorstel in te dienen voor een instrument om economische dwang te ontmoedigen en tegen te gaan (hierna: anti-dwanginstrument). De Europese Commissie presenteerde dit voorstel op 8 december 2021 (zie het ECER-bericht over dit voorstel). Na onderhandelingen tussen het Europees Parlement en de Raad over het voorstel is verordening 2023/2675 aangenomen. De verordening is op 7 december 2023 in het EU-Publicatieblad verschenen.

Antidwang-instrument

Definitie van economische dwang

Er is sprake van economische dwang wanneer een derde land maatregelen toepast of dreigt toe te passen die tegen de handels- of investeringsbelangen van de EU of een lidstaat indruisen met als oogmerk de EU of de betrokken lidstaat tot een bepaalde keuze te bewegen.

Activering van het mechanisme

Wanneer moet worden bepaald of er sprake is van economische dwang, zal de Raad nauw worden betrokken bij het besluitvormingsproces. De Commissie kan door middel van uitvoeringshandelingen responsmaatregelen van de EU vaststellen.

Het instrument kan worden geactiveerd bij zeer uiteenlopende vormen van economische dwang. Wanneer de activering van het instrument wordt overwogen, zal rekening worden gehouden met de inbreng van belanghebbenden. Bedrijven worden aangemoedigd relevante informatie te verstrekken.

Verklaring en gemeenschappelijke standpunt

De Europese Commissie heeft een verklaring afgelegd over het gebruik van de onderzoeksprocedure voor responsmaatregelen van de EU uit hoofde van het antidwang-instrument. Die verklaring kunt u hier vinden.

Daarnaast hebben de Europese Commissie, de Raad en het Europees Parlement een gemeenschappelijke standpunt met betrekking tot het antidwang-instrument vastgesteld. U kunt het gemeenschappelijke standpunt hier vinden.

Meer informatie: