Verdragen met Canada ondertekend

Contentverzamelaar

Verdragen met Canada ondertekend

Tijdens de 16e EU-Canada Top zijn de Brede Economische en Handelsovereenkomst (ook wel bekend als CETA) en de overeenkomst inzake een strategisch partnerschap (SPA) ondertekend. De ondertekening van deze overeenkomsten toont de gezamenlijke inzet voor een progressieve internationale agenda over het gehele beleidsspectrum en markeert een historische stap in de versterking en de verdieping van de relaties tussen de EU en Canada. Dat blijkt uit de gezamenlijke verklaring over het partnerschap EU-Canada die tijdens de Top is afgelegd.

Op 30 oktober j.l. kwamen de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk, de minister-president van Slowakije Robert Fico (momenteel voorzitter van de Raad van de Europese Unie) en de Canadese premier Justin Trudeau bijeen om CETA en SPA te ondertekenen.

CETA is het ruimste en meest progressieve handelsverdrag tussen de EU en Canada. Door het Verdrag zullen meer dan 99% van de douanetarieven die momenteel gelden voor de handel tussen de EU en Canada, wegvallen. CETA bevat (o.a.) bepalingen over markttoegang voor goederen, diensten, investeringen en overheidsopdrachten, alsook over intellectuele-eigendomsrechten, sanitaire en fytosanitaire maatregelen, duurzame ontwikkeling, samenwerking op het gebied van regelgeving, wederzijdse erkenning, handelsfacilitatie, samenwerking inzake grondstoffen, geschillenbeslechting en technische handelsbelemmeringen.

Met de SPA wordt beoogd de politieke dialoog en de samenwerking tussen de EU en Canada te verdiepen in een breed aantal sectoren, zoals onder andere op gebied van vrede en veiligheid, migratie, de strijd tegen terrorisme, energie, klimaat, onderzoek en innovatie en consulaire bescherming.

Twee dagen voor de EU-Canada Top heeft de Raad een pakket besluiten aangenomen over CETA en SPA, waaronder de besluiten tot ondertekening en voorlopige toepassing van de akkoorden.

Omdat beide verdragen zogenoemde gemengde akkoorden zijn waarbij naast de EU ook de EU-lidstaten partij zijn, moet het verdrag ook door de lidstaten worden geratificeerd. Pas nadat alle verdragspartijen hun goedkeuringsprocedures hebben afgerond, kunnen de akkoorden in werking treden.

In afwachting van de inwerkingtreding van akkoorden, kunnen bepaalde onderdelen die onder de bevoegdheid van de Unie vallen, voorlopig toegepast worden tussen de Unie en Canada. Ten aanzien van CETA is afgesproken dat het Europees Parlement eerst in moet stemmen met de sluiting van de overeenkomst, voordat het akkoord voorlopig toegepast kan worden toegepast door de Unie.

Meer info: