Verordening landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw (LULUCF) gewijzigd

Contentverzamelaar

Verordening landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw (LULUCF) gewijzigd

De LULUCF-verordening is van toepassing op broeikasgasemissies als gevolg van het beheer van land en bos. Met de wijziging van die verordening blijven de huidige regels, waarbij er niet meer emissies mogen zijn dan verwijderingen, tot 2025 van toepassing. In de periode 2026-2030, waarin er meer koolstof verwijderd dan uitgestoten moet worden, geldt er voor elke lidstaat een bindend nationaal streefcijfer voor 2030.

Achtergrond

Verordening 2018/841 – de LULUCF-verordening – is van toepassing op broeikasgasemissie als gevolg van het beheer van land en bos. De LULUCF-verordening voert de verplichting voor de lidstaten in om ervoor te zorgen dat de emissies in de in de vorige zin bedoelde sectoren niet groter zijn dan de verwijderingen door landgebruik, veranderingen in landgebruik en bossen (de no debit rule). Of de emissies de verwijderingen overtreffen wordt beoordeeld over twee opeenvolgende periodes: de eerste van 2021 tot en met 2025 en de tweede van 2026 tot en met 2030.

Op 14 juli 2021 presenteerde de Europese Commissie een voorstel om de LULUCF-verordening te wijzigen. Na onderhandelingen tussen de Raad en het Europees Parlement is verordening 2023/839 aangenomen. Deze verordening is op 21 april 2023 in het EU-Publicatieblad gepubliceerd.

Inhoud van de verordening

Op grond van de aangenomen verordening blijven de huidige regels, waarbij er niet meer emissies mogen zijn dan verwijderingen (‘no debet regel) tot 2025 van toepassing. In de periode 2026-2030, waarin er meer koolstof verwijderd dan uitgestoten moet worden, geldt er voor elke lidstaat een bindend nationaal streefcijfer voor 2030. De lidstaten behouden de mogelijkheid om verwijderingen over te kopen van andere lidstaten.

De aangenomen verordening introduceert verder een governance-mechanisme, met ook (corrigerende) maatregelen in het geval een lidstaat zijn nationale doelstelling in de tweede periode (2026-2030) niet haalt.

Meer informatie: