Voorbij milieu: strafrecht in de eerste pijler

Contentverzamelaar

Voorbij milieu: strafrecht in de eerste pijler

In 2005 boog het EG-Hof zich voor de eerste keer over de bevoegdheid van de EG op het terrein van strafrecht. Deze zaak betrof specifiek milieustrafrecht. Sinds de uitspraak is een (beperkte) strafrechtelijke harmonisatie in de eerste pijler mogelijk. De reikwijdte van deze harmonisatie staat echter nog niet vast. Verwacht wordt dat het Hof zich in de tweede zaak in deze nader zal uitspreken. A-G Mazák heeft in ieder geval aangegeven dat de Gemeenschapswetgever niet bevoegd is om type en hoogte van de straf voor te schrijven. Wel is het gebruik van strafrecht op andere terreinen dan milieu onder voorwaarden toegestaan.

Net als zaak C-176/03 wordt ook in deze zaak de rechtsgrondslag van een Unie-besluit betwist door de Commissie. Volgens de Commissie had het kaderbesluit tot versterking van het strafrechtelijk kader voor de bestrijding van verontreiniging vanaf schepen niet gebaseerd mogen worden op de artikelen 31 lid 1 sub e en 34 lid 2 sub b EU. De juiste rechtsgrondslag is haar inziens artikel 80 lid 2 EG.