Voorstel Commissie: beperking klimaateffecten van productie biobrandstoffen

Contentverzamelaar

Voorstel Commissie: beperking klimaateffecten van productie biobrandstoffen

De Commissie heeft op 17 oktober 2012 een nieuw voorstel bekendgemaakt ter beperking van de klimaateffecten van de productie van grondstoffen voor biobrandstoffen. Daarnaast beoogt het voorstel de klimaatvoordelen van biobrandstoffen te verhogen. In dit verband stelt de Commissie voor het gebruik van op voedingsgewassen gebaseerde biobrandstof terug te brengen tot 5%.

Met het voorstel beoogt de Commissie het gebruik van alternatieve biobrandstoffen (‘biobrandstoffen van de tweede generatie) te stimuleren. Bij de productie van deze biobrandstoffen worden grondstoffen gebruikt die geen voedingsgewassen zijn zoals afvalstoffen of stro. Bij de productie van deze alternatieve biobrandstoffen worden aanzienlijk minder broeikasgassen uitgestoten dan bij fossiele brandstoffen en worden directe effecten op de mondiale voedselproductie vermeden.

Tijdens de bekendmaking van het nieuwe voorstel benadrukte Commissaris Günther Oettinger de noodzaak van het voorstel:

"Dit voorstel zal nieuwe stimulansen bieden voor de best presterende biobrandstoffen. In de toekomst zullen biobrandstoffen een grotere bijdrage leveren tot het verlagen van de broeikasgasemissies, tot het scheppen van banen en tot het verlagen van de prijs die we betalen voor de invoer van brandstoffen."

Voor het persbericht, zie hier.