Voorstel Tusk: nieuwe regeling voor Verenigd Koninkrijk binnen EU

Contentverzamelaar

Voorstel Tusk: nieuwe regeling voor Verenigd Koninkrijk binnen EU

"De eenheid van de Europese Unie bewaren is de grootste uitdaging waarvoor een ieder van ons staat, en daarom ook de centrale doelstelling van mijn mandaat." In die geest heeft Voorzitter Tusk de leden van de Europese Raad een voorstel inzake een nieuwe regeling voor het Verenigd Koninkrijk binnen de EU voorgelegd.

Met zijn voorstel van 2 februari 2016 wil voorzitter Tusk een antwoord bieden op het verzoek van premier Cameron van 10 november 2015 om een "New settlement for the United Kingdom in a reformed European Union".

De begeleidende brief luidt als volgt:

"De eenheid van de Europese Unie bewaren is de grootste uitdaging waarvoor een ieder van ons staat, en daarom ook de centrale doelstelling van mijn mandaat. In die geest leg ik u een voorstel inzake een nieuwe regeling voor het Verenigd Koninkrijk binnen de EU voor. Ik meen dat met dit voorstel verregaand tegemoet wordt gekomen aan alle pijnpunten die premier Cameron aan de orde heeft gesteld. Aan de grondbeginselen van het Europese project, die voor mij hierbij de grens vormen, wordt echter niet getornd.

Ik ben er stellig van overtuigd dat de belangen die ons binden, veel sterker zijn dan hetgeen ons verdeelt. To be, or not to be together? Dat is de vraag die niet alleen het Britse volk in een referendum moet beantwoorden, maar ook de overige 27 leden van de EU in de loop van de komende twee weken.

Het is een moeizaam proces geweest en er staan ons nog lastige onderhandelingen te wachten. En, er is pas een akkoord als over alles een akkoord is bereikt. Ik ben ervan overtuigd dat dit voorstel een goede basis voor een compromis vormt. Zonder de hechte en goede medewerking van de Europese Commissie had het niet tot stand kunnen komen. Om dit proces vooruit te helpen, heeft de Commissie ook politieke verklaringen afgelegd, die in dit pakket opgenomen zijn.

Sta me toe kort te verwijzen naar elk van de vier onderdelen van het voorstel.

Economische governance - In het ontwerpbesluit van de staatshoofden en regeringsleiders worden beginselen vastgelegd om wederzijds respect te waarborgen tussen de lidstaten die aan de verdere verdieping van de economische en monetaire unie deelnemen en de lidstaten die daar niet in meegaan. Op die manier kunnen wij het pad effenen voor de verdere integratie binnen de eurozone en tezelfdertijd de rechten en bevoegdheden van de niet-deelnemende lidstaten vrijwaren.

De naleving van die beginselen wordt onderbouwd door een ontwerpbesluit waarbij een mechanisme wordt ingesteld dat wel de noodzakelijke waarborgen ten aanzien van de zorgpunten van de niet-eurolanden biedt maar geen vetorecht kan verlenen of spoedeisende beslissingen kan vertragen. De precieze voorwaarden voor de activering van dit mechanisme moeten nog nader worden besproken.

Concurrentievermogen - Onze vaste wil om meer inspanningen te leveren voor een beter concurrentievermogen zal tot uiting komen in het ontwerpbesluit van de staatshoofden en regeringsleiders, samen met een gedetailleerder verklaring van de Europese Raad en een ontwerpverklaring van de Commissie. Wij zullen regelmatig de balans opmaken van de vooruitgang bij het vereenvoudigen van wetgeving en het verlichten van de regeldruk voor het bedrijfsleven, met het oog op minder administratieve rompslomp.

Soevereiniteit - In het voorstel voor een besluit van de staatshoofden en regeringsleiders wordt onderkend dat het Verenigd Koninkrijk, gezien zijn bijzondere situatie krachtens de Verdragen, niet gecommitteerd is aan sterkere politieke integratie. Er wordt ook meer ingezet op de eerbiediging van het subsidiariteitsbeginsel, en ik stel voor dat de lidstaten de behandeling staken van een ontwerp van wetgevingshandeling wanneer een aantal nationale parlementen er op grond van dat subsidiariteitsbeginsel bezwaar tegen maken, tenzij aan de bezwaren tegemoet kan worden gekomen. Daarnaast wordt benadrukt dat het belangrijk is de opt-outregeling van de Protocollen 21 en 22, net als de verantwoordelijkheden op het gebied van nationale veiligheid, te eerbiedigen.

Sociale uitkeringen en vrij verkeer - Wij moeten de bestaande Verdragen, en met name de beginselen inzake vrij verkeer en non-discriminatie, ten volle naleven. Daarom wordt met de voorgestelde oplossing voor de zorgpunten van het VK voortgebouwd op de verduidelijking van de uitlegging van de huidige regels, onder meer via een ontwerpverklaring van de Commissie over een aantal aangelegenheden met betrekking tot de betere bestrijding van het misbruik van vrij verkeer.

In het ontwerpbesluit van de staatshoofden en regeringsleiders wordt met name gewezen op het voornemen van de Commissie om wijzigingen in EU-wetgeving voor te stellen wat betreft de export van kinderbijslag en de instelling van een vrijwaringsmechanisme om met uitzonderlijke instromen van werknemers uit andere lidstaten om te gaan. Dit mechanisme komt ook aan bod in een ontwerpverklaring van de Commissie. Deze aanpak, evenals de exacte duur van de toepassing van dit mechanisme, moeten nader op ons niveau worden besproken.

De inhoud van dit voorstel zal merendeels de vorm van een juridisch bindend besluit van de staatshoofden en regeringsleiders aannemen. Daarnaast moeten wij bereid zijn te praten over de mogelijkheid dat enkele elementen uit dit besluit bij de volgende herziening van de Verdragen inhoudelijk daarin worden opgenomen.

Onze sherpa’s en permanente vertegenwoordigers zullen aanstaande vrijdag samenkomen om het voorstel een eerste keer te bespreken. De opzet is duidelijk een akkoord met alle 28 te bereiken tijdens de Europese Raad van februari. Om daarin te slagen, zullen wij allemaal compromissen moeten sluiten. Niet slagen zou onze gemeenschappelijke toekomst op de helling zetten.

Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad."
 

Elementen van het voorstel