Voortgang van de samenwerking in de grensregio’s

Contentverzamelaar

Voortgang van de samenwerking in de grensregio’s

In een brief aan de Kamer schetst de Minister van BZK de recente ontwikkelingen en actuele voortgang van de aanpak van de grensregio’s. Hij beschrijft vier sporen die moeten bijdragen aan het faciliteren van de grensoverschrijdende samenwerking. In dit verband moet het perspectief van Den Haag gericht zijn op de specifieke kwesties die in de grensregio’s spelen.

Veel bedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties ontplooien initiatieven om de kansen van grensoverschrijdende samenwerking te pakken. De grens wordt eerder gezien als een kans dan als een belemmering, bijvoorbeeld om een andere taal, cultuur of onderwijssysteem te leren kennen of een nieuwe markt aan te boren. De Nederlandse overheid richt zich daarbij op vier sporen.

Ten eerste is de betrokkenheid van jongeren bij grensoverschrijdende samenwerking en onderlinge uitwisseling belangrijk. In het kader van het programma “Onbegrensd/Unbegrenzt” zijn er inmiddels een tiental aanvragen voor grensoverschrijdende jongerenevenementen ingediend. Naast het stimuleren van jongerenevenementen zijn er ook diverse Regio Deals gesloten. Deze Regio Deals moeten bijdragen aan de concrete uitvoering van grensoverschrijdende initiatieven.

Ten tweede wordt ingezet op maatregelen die grensoverschrijdende samenwerking moeten faciliteren. Er zijn onder meer grensinfopunten ingesteld. Bij deze grensinfopunten kunnen burgers terecht voor allerlei praktische zaken. Ook worden regels opgesteld voor de diploma-erkenning van bepaalde beroepen die niet onder de automatische erkenning in EU-verband vallen. Daarnaast worden statistieken bijgehouden die beter inzicht geven in de grensoverschrijdende samenwerking. Tenslotte worden er grensoverschrijdende werkgroepen opgericht en is er recent een leidraad grenseffecten gepubliceerd.

Ten derde worden op nationaal niveau diverse samenwerkingsstructuren in het leven geroepen. Met Vlaanderen wordt in het najaar van 2020 een Vlaams-Nederlandse top gehouden. Daarnaast worden met diverse Duitse regio’s bijeenkomsten gehouden, waaronder een Grenslandconferentie met Noordrijn-Westfalen.

Tenslotte wordt tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de Benelux Unie (2020) ingezet op de grensoverschrijdende samenwerking. Eveneens wordt op EU-niveau aandacht gevraagd voor de samenwerking. Afsluitend benadrukt de minister dat bij de aanpak van de grensoverschrijdende samenwerking een perspectiefwisseling noodzakelijk is. Er moet meer aandacht zijn voor de specifieke kwesties die in de regio’s spelen.

Zie ook