Vooruitgang geboekt met de verwezenlijking van een Europese onderwijsruimte

Contentverzamelaar

Vooruitgang geboekt met de verwezenlijking van een Europese onderwijsruimte

Een goedgekeurd verslag van de Europese Commissie toont de trends en de voortgang bij de lopende EU-initiatieven om de onderwijs- en opleidingsdoelstellingen op EU-niveau te verwezenlijken. Er wordt uiteengezet wat in de aanloop naar de gestelde mijlpaal van 2025 nog moet worden gedaan ter verwezenlijking van de onderwijsruimte.

Achtergrond
De Europese Commissie en de lidstaten werken samen aan de tegen 2025 te verwezenlijken Europese onderwijsruimte (EOR), die voor iedereen onderwijs en opleiding van hoge kwaliteit beschikbaar moet maken. Naar aanleiding van de politieke visie die in 2017 door de EU-leiders werd onderschreven, zette de mededeling van de Commissie in 2020 de aanpak uiteen. Hierop volgden twee resoluties van de Raad in 2021 over een strategisch kader voor samenwerking en governance.

De editie 2022 van de Onderwijs- en opleidingsmonitor maakt deel uit van het voortgangsverslag van de Commissie over de verwezenlijking van de EOR. De monitor vergelijkt onderwijs- en opleidingsstelsels EU-breed en bevat 27 landenverslagen over de belangrijkste uitdagingen en beleidshervormingen die nodig zijn voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de EOR in de EU-lidstaten. Op de volledig vernieuwde website wordt ook een nieuwe Monitor Toolbox gepresenteerd met alle onderliggende gegevens.

In 2023 zal de Commissie een tussentijdse evaluatie uitvoeren, waarbij lessen worden getrokken en een impuls wordt gegeven voor de periode tot 2025.

Voortgang
Uit het
Voortgangsverslagpakket (zie ook het factsheet over de vorderingen EOR) blijkt onder meer dat de 40 lopende initiatieven op EU-niveau strategische beleidsacties omvatten: van blended learning tot leren voor duurzame ontwikkeling en de Europese strategie voor universiteiten en door de EU gefinancierde projecten zoals Teacher Academies, de “onderwijs voor klimaat”-coalitie of de kenniscentra voor beroepsopleiding. Het werk van expertgroepen rond thema's als desinformatie of hoogwaardige investeringen wordt opgevolgd en er worden maatregelen genomen om het Erasmus+-programma en het Europees Solidariteitskorps inclusiever te maken.

De gezamenlijke nationale en EU-aanpak op het gebied van de EOR is volgens het verslag bijzonder doeltreffend gebleken om de nieuwe problemen aan te pakken waarmee de onderwijs- en opleidingsstelsels van de EU de afgelopen twee jaar zijn geconfronteerd: de COVID-19-pandemie en de opvang van vluchtelingen, lerenden en leerkrachten na de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne. Het strategische kader maakte het mogelijk om kennis en middelen te bundelen, best practices op georganiseerde wijze uit te wisselen en concrete oplossingen uit te voeren.

De Onderwijs- en opleidingsmonitor bij het verslag bevat voorbeelden van de vooruitgang die is geboekt bij de verwezenlijking van de doelstellingen op EU-niveau: het aantal voortijdige schoolverlaters neemt af, het aantal studenten met een diploma van tertiair onderwijs stijgt en de deelname aan voor- en vroegschoolse educatie en opvang neemt toe. Tegelijk zijn er ook waarschuwingssignalen: op langere termijn zijn structurele inspanningen nodig om de kansengelijkheid in het onderwijs te verbeteren en het tekort aan leerkrachten aan te pakken.

Dankzij het Erasmus+-programma, de herstel- en veerkrachtfaciliteit en de fondsen voor het cohesiebeleid van de EU zullen de totale EU-uitgaven voor onderwijs en vaardigheden tussen 2021 en 2027 naar schatting verdrievoudigen ten opzichte van de periode 2014-2020. Daarom zijn de nadruk op uitvoering, hoogwaardige investeringen, absorptie en robuuste monitoring van de vooruitgang door de lidstaten voor de komende jaren van essentieel belang om structurele hervormingen te bestendigen en een positief effect te sorteren op lerenden, leerkrachten, de economie en onze samenlevingen.

Meer informatie:
Persbericht Europese Commissie
ECER-bericht: Europese Commissie komt met voorstel om onderwijsresultaten te verbeteren (6 juli 2022)