Websitebeheerder is door ‘vind-ik-leuk’- knop verantwoordelijk voor het verzamelen en doorzenden van persoonsgegevens aan Facebook

Contentverzamelaar

Websitebeheerder is door ‘vind-ik-leuk’- knop verantwoordelijk voor het verzamelen en doorzenden van persoonsgegevens aan Facebook

Verenigingen die consumentenbelangen behartigen, zoals de Duitse Verbraucherzentrale NRW, mogen in rechte optreden tegen degene van wie wordt vermoed dat hij inbreuk maakt op de bescherming van persoonsgegevens. De beheerder van de website Fashion ID, die is uitgerust met een vind-ik-leuk knop, is samen met Facebook verantwoordelijk voor het verzamelen van en doorzenden aan Facebook van persoonsgegevens.

Dit heeft het EU-Hof op 29 juli 2019 bepaald in zijn arrest in zaak C-40/17 Fashion ID GmbH & Co. KG / Verbraucherzentrale NRW eV.

Fashion ID, een onlinehandelaar in modekleding, heeft een vind-ik-leuk knop (de like button), van Facebook, op haar website geplaatst. Het gevolg hiervan is dat de persoonsgegevens van bezoekers van de Fashion ID website worden doorgezonden naar Facebook zonder dat deze bezoekers zich hier bewust van zijn en ongeacht of zij al dan niet lid zijn van Facebook of op de vind-ik-leuk knop hebben geklikt. Fashion ID wordt daarom verweten persoonsgegevens te hebben doorgezonden naar Facebook Ireland zonder haar bezoekers eerst om toestemming te vragen. Dit is in strijd met de verplichtingen die in de bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens zijn neergelegd.

Fashion ID stelt zelf dat zij niet verantwoordelijk is voor de verwerking aangezien zij helemaal geen invloed heeft op de gegevens die via de browser van de bezoeker van haar website worden doorgezonden naar Facebook.

De verwijzende rechter vraagt zich ten eerste af of verenigingen die consumentenbelangen behartigen, in rechte mogen optreden tegen degene van wie wordt vermoed dat hij inbreuk maakt op de bescherming van persoonsgegevens. Het EU-Hof beantwoordt deze vraag bevestigend. 

Verder wil de verwijzende rechter weten of een beheerder van een internetsite, zoals Fashion ID, die geen controle had over het verzamelen en doorzenden van persoonsgegevens hier verantwoordelijk voor kan worden gehouden.

Het EU-Hof stelt allereerst dat het begrip “voor de verwerking verantwoordelijke” uit de richtlijn ( 95/46/EG ) ruim moet worden uitgelegd om de betrokkenen volledig en doeltreffend te beschermen tegen inbreuken op hun persoonlijke levenssfeer. Volgens het EU-Hof wordt hiermee gedoeld op een natuurlijk- of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Meerdere actoren kunnen dus gezamenlijk verantwoordelijk zijn zonder dat ieder van hen toegang hoeft te hebben tot de betrokken persoonsgegevens. Het EU-Hof oordeelt daarnaast dat de gezamenlijk verantwoordelijken niet gelijkwaardig verantwoordelijk zijn voor dezelfde verwerking van persoonsgegevens. Zij kunnen op verschillende momenten en in verschillende mate betrokken zijn bij de verwerking. Hier wordt bij de beoordeling van verantwoordelijkheid rekening mee gehouden.

Om te bepalen of er sprake is van gezamenlijke verantwoordelijkheid in de onderhavige zaak, analyseert het EU-Hof of Fashion ID het doel van, en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Daarbij wordt er gekeken naar de mate van invloed die Fashion ID heeft op het verzamelen en doorzenden van bezoekersgegevens. In dit verband stelt het EU-Hof dat Fashion ID de vind-ik-leuk knop heeft ingevoegd op haar website in de wetenschap dat die knop dient als instrument voor het verzamelen en doorzenden van persoonsgegevens van haar bezoekers, zelfs als zij geen lid zijn van Facebook. Volgens het EU-Hof heeft Fashion ID de vind-ik-leuk knop op haar website ingevoegd om haar zichtbaarheid op Facebook te vergroten en hiermee meer reclame te maken voor haar producten. Door middel van deze handeling die haar een commercieel voordeel oplevert, heeft Fashion ID ingestemd met het verzamelen en doorzenden van persoonsgegevens en stelt zij samen met Facebook Ireland het doel vast van de verwerkingen.

Het EU-Hof concludeert daarom dat Fashion ID samen met Facebook Ireland verantwoordelijk is voor het verzamelen en het aan Facebook doorzenden van persoonsgegevens van de bezoekers van haar website.

meer informatie

persbericht