Werkprogramma van de Europese Commissie voor 2020

Contentverzamelaar

Werkprogramma van de Europese Commissie voor 2020

De Europese Commissie heeft haar werkprogramma voor 2020 aangenomen. Dat geeft een overzicht van de maatregelen die de Commissie in 2020 zal nemen om de politieke beleidslijnen van voorzitter Von der Leyen om te zetten in concrete voordelen voor de Europese burgers en bedrijven en de samenleving. De drijvende kracht achter dit eerste werkprogramma is het streven om met succes de kansen te benutten die zowel de digitale transformatie als de klimaattransitie biedt, aldus de Commissie.

 

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie: “Deze Commissie is vastbesloten de uitdagingen van onze generatie, zoals klimaatverandering, digitalisering en migratie, aan te pakken. Wij zijn vastbesloten om de Europese Green Deal te realiseren en om de Europese burgers en bedrijven betere kansen te geven in de digitale transformatie. Dit werkprogramma zal bijdragen tot een Unie die de lat hoger legt.

Maroš Šefčovič, vicevoorzitter belast met Interinstitutionele Betrekkingen en Prognoses: “Alle instellingen, lidstaten en belangrijke partners moeten samenwerken om onze doelstellingen te realiseren. Daarom zijn ook de topprioriteiten van het Europees Parlement en de Europese Raad opgenomen in het werkprogramma van de Commissie. Daarnaast hebben wij voor het eerst inzichten in de langetermijntendensen verwerkt die vorm geven aan onze economieën en samenlevingen. Strategische prognoses vormen de leidraad voor onze werkzaamheden naarmate wij evolueren naar een toekomstbestendig beleid dat krachtig inspeelt op de behoeften van alle Europeanen en de geopolitieke positie van onze Unie versterkt.

Een impuls voor de overgang naar een eerlijk, klimaatneutraal en digitaal Europa

In 2020 begint de Europese Commissie met het omzetten van de zes grote ambities van voorzitter Von der Leyen in concrete initiatieven. Die zullen worden besproken en uitgevoerd in samenwerking met het Europees Parlement, de lidstaten en andere partners:

 • Een Europese Green Deal: De Commissie heeft de eerste belangrijke initiatieven in december 2019 en januari 2020 ingediend. Zij zal nu een Europese klimaatwet voorstellen waarin de doelstelling wordt vastgelegd van een koolstofneutraal Europa tegen 2050. Alle inspanningen zullen worden gebundeld in een Europees klimaatpact, met inbreng van de regio's, lokale gemeenschappen, het maatschappelijk middenveld, scholen, het bedrijfsleven en particulieren. De EU zal ook het voortouw nemen in de internationale onderhandelingen in de aanloop naar de klimaatconferentie van Glasgow. De Commissie zal initiatieven presenteren om het verlies aan biodiversiteit tegen te gaan en zal landbouwers met een “van boer tot bord”-strategie helpen om op duurzamere wijze hoogwaardige, betaalbare en veilige voedingsmiddelen te produceren.
   
 • Een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk : Dankzij een nieuwe Europese gegevensstrategie zal onze Unie maximaal kunnen profiteren van de enorme waarde van niet-persoonsgebonden gegevens als een steeds omvangrijker en herbruikbaar goed in de digitale economie. Het potentieel van digitale gegevens moet zo goed mogelijk worden benut en kunstmatige intelligentie moet worden ontwikkeld en toegepast met inachtneming van onze Europese waarden en grondrechten. Een nieuwe industriële strategie voor Europa zal onze industriële en innovatiecapaciteit versterken. De wet inzake digitale diensten zal de eengemaakte markt voor digitale diensten versterken en kleinere ondernemingen de nodige juridische duidelijkheid en een gelijk speelveld verschaffen.
   
 • Een economie die werkt voor de mensen: In januari 2020 heeft de Commissie haar eerste ideeën voor een sterk sociaal Europa gepresenteerd. Zij zal nu actie ondernemen om zowel de digitale transformatie als de klimaattransitie te verankeren in onze unieke sociale markteconomie, waardoor sociale rechtvaardigheid, duurzaamheid en economische groei zullen samengaan. Met inachtneming van nationale tradities zal de Commissie voorstellen doen voor billijke minimumlonen voor werknemers in de EU, voor een Europees werkloosheidsherverzekeringsstelsel en voor doeltreffende en eerlijke belastingen. De Commissie zal ook een Europese kindergarantie voorstellen om te waarborgen dat kinderen toegang hebben tot basisvoorzieningen. Zij zal de jongerengarantie versterken ter ondersteuning van het onderwijs, de opleiding en de arbeidskansen waaraan jongeren behoefte hebben.
   
 • Een sterker Europa in de wereld : De Commissie zal nieuwe strategieën ontwikkelen voor de samenwerking met onze buurlanden in Afrika en de Westelijke Balkan. Zij zal blijven aandringen op de opening van toetredingsonderhandelingen met Noord-Macedonië en Albanië. Tegelijk zal zij proberen het momentum vast te houden door voorstellen voor een beter toetredingsproces in te dienen, onder meer wat de uitbreidingsmethode en een versterkt investeringskader betreft. Wij zullen ons blijven inzetten om de op regels gebaseerde orde te handhaven en bij te werken zodat zij is aangepast aan de realiteit van vandaag. Om de geopolitieke rol van de Commissie te versterken, hebben alle initiatieven van het werkprogramma een sterke buitenlandse dimensie.
   
 • Bevordering van onze Europese levenswijze : De Commissie zal een nieuw migratie- en asielpact presenteren, als hoeksteen van de hervorming van het asielbeleid. Zij zal de gezondheid van de Europeanen beschermen en het voortouw nemen in de strijd tegen kanker. Er komen initiatieven om meer te investeren in de vaardigheden van mensen en om hen te helpen het hoofd bieden aan de uitdagingen van de digitalisering en de klimaatverandering. De Commissie zal ook een nieuwe strategie voor de EU-veiligheidsunie presenteren met gebieden waarop de Unie de lidstaten beter kan ondersteunen bij het verzekeren van de veiligheid: onder meer het bestrijden van terrorisme en georganiseerde misdaad, het voorkomen en opsporen van hybride bedreigingen, het verbeteren van de cyberbeveiliging en het versterken van de weerbaarheid van onze kritieke infrastructuur.
   
 • Een nieuwe impuls voor Europese democratie : Samen met de andere instellingen en partners van de EU zal de Commissie de conferentie over de toekomst van Europa openen en burgers betrekken bij het vormgeven van EU-maatregelen. De Commissie zal een sterke rechtsstatelijke cultuur in de EU blijven verzekeren. Wij zullen ook kijken naar de gevolgen van de nieuwe demografische realiteit voor werkgelegenheid, sociale bescherming, volksgezondheid, overheidsfinanciën, regionaal beleid, digitale connectiviteit, vaardigheden en integratie en wij zullen reageren door middel van bijvoorbeeld initiatieven op het gebied van vergrijzing. 

Een lijst van de 43 nieuwe beleidsdoelstellingen in het kader van de zes grote ambities is opgenomen in bijlage 1 bij het werkprogramma.

Politieke discontinuïteit

Tijdens de voorbereiding van het werkprogramma heeft de Commissie alle voorstellen onderzocht waarover het Europees Parlement en de Raad nog geen besluit hebben genomen. Zij stelt voor om 34 van die voorstellen in te trekken. Sommige stemmen niet overeen met de politieke prioriteiten van de nieuwe Commissie, maar zij blijft vastbesloten om de doelstellingen van de meeste initiatieven te verwezenlijken. De Commissie zal zich beraden op betere en efficiëntere manieren om de doelstellingen te verwezenlijken en zal het Europees Parlement en de Raad raadplegen alvorens de voorstellen formeel in te trekken.

Een volledige lijst van intrekkingsvoorstellen is opgenomen in bijlage 4 van het werkprogramma.

Sterkere beleidsvorming en uitvoering met het oog op de toekomst

Vanaf 2020 zal de Commissie haar capaciteiten voor strategische prognose vaker gebruiken om langetermijntendensen in kaart te brengen, betere prioriteiten te stellen en haar empirisch onderbouwde beleidsvorming te verbeteren. Dankzij een versterkt kader voor betere regelgeving zal het beleid concrete resultaten opleveren en het leven van mensen en bedrijven vereenvoudigen. Met name het “één erbij, één eraf”-beginsel zal ervoor zorgen dat nieuwe lasten worden gecompenseerd, door mensen en bedrijven (vooral kleine en middelgrote ondernemingen) te ontlasten van soortgelijke administratieve kosten op EU-niveau in hetzelfde beleidsdomein. De Commissie zal bij die vereenvoudiging worden ondersteund door een fit-for-future-platform.

Een volledige lijst van voorstellen voor eenvoudiger regelgeving is opgenomen in bijlage 2 van het werkprogramma.

Uitvoering van de gezamenlijke agenda

De Commissie heeft haar werkprogramma opgesteld in nauwe samenwerking met het Europees Parlement, de lidstaten en de raadgevende comités. De Commissie, het Europees Parlement en de Raad zullen in dezelfde teamgeest besprekingen beginnen over een lijst van gezamenlijke prioriteiten waarover de medewetgevers het eens zijn dat snel optreden geboden is.

Meer informatie