WTO-Compensaties: Gemengd akkoord of exclusieve bevoegdheid?

Contentverzamelaar

WTO-Compensaties: Gemengd akkoord of exclusieve bevoegdheid?

De Europese Commissie heeft het EG-Hof van Justitie om advies gevraagd over een voorgenomen verdrag tussen de Gemeenschap en enkele leden van de WTO. Kernvraag is of de bevoegdheid tot sluiting ervan exclusief aan de Gemeenschap toekomt. De Raad vindt dat ook de lidstaten moeten instemmen met de sluiting. Deze bijzondere adviesprocedure wordt slechts zelden toegepast.

Toen de 10 nieuwe lidstaten toetraden tot de Unie in 2004, werd het wenselijk geacht dat zij tevens de gemeenschappelijke handelspolitiek van de Unie overnamen. De soepelere oude WTO-afspraken van deze nieuwe lidstaten moeten plaatsmaken voor de afspraken die de Gemeenschap in het kader van de WTO heeft gemaakt.

In casu gaat het om de GATS (algemene overeenkomst betreffende de handel in diensten). Door de consolidatie wordt echter een aantal derde landen benadeeld. De gunstige afspraken met de nieuwe lidstaten verdwijnen en de strengere communautaire regels komen ervoor in de plaats. Ter compensatie wil de Commissie dat de Gemeenschap akkoorden met de getroffen landen sluit.

Volgens de Commissie is de Gemeenschap voor de sluiting van internationale akkoorden over diensten exclusief bevoegd. Het EG-Verdrag is op dit punt bij het Verdrag van Nice gewijzigd. Een gemengde bevoegdheid zal volgens de Commissie bovendien leiden tot grote vertraging en verlies van geloofwaardigheid binnen de WTO.

De Raad van de Europese Unie, die de bevoegdheid hiertoe moet verlenen, is van mening dat sluiting van deze akkoorden een gemengde bevoegdheid is van de Gemeenschap en de lidstaten tezamen. De Raad is van mening dat vanwege het globale karakter van de akkoorden terreinen zoals cultuur, onderwijs en volksgezondheid in het geding zijn. De vraag is nu of dit een doorslaggevende rol speelt bij de GATS-akkoorden en of dus ook de lidstaten hun instemming moeten verlenen.

De Commissie heeft op grond van artikel 300, lid 6 EG-Verdrag de mogelijkheid om een adviesaanvraag te doen. De laatste keer dat een dergelijk advies werd gevraagd aan het EG-Hof was in 2003.