Seminars 2003

Seminars 2003

Grondrechten
Op dinsdag 11 maart 2003 organiseerde het ECER het seminar 'De Europese Conventie en de discussie over grondrechten'. Door drs Gijs de Vries (Nederlandse Regeringsvertegenwoordiger in de Europese Conventie), prof. dr Rick Lawson (Universiteit Leiden) en dr Jeroen Schokkenbroek (Raad van Europa) werd onder meer gesproken over de volgende vragen: Wat zijn de gevolgen van het opnemen van het Handvest Grondrechten in het toekomstig Europees Constitutioneel Verdrag? Wat zijn de gevolgen van een eventuele toetreding van de EU tot het EVRM? En hoe raakt dat aan de beleidsterreinen van de verschillende ministeries?

Grondwet
Op 2 juli 2003 vond het ECER-seminar 'De Europese Conventie: Uitkomsten en Vooruitblik' plaats. Prof. mr René Barents (Universiteit Maastricht, Europees Hof van Justitie) gaf een algemene juridische analyse, met nadruk op besluitvorming, bevoegdhedencatalogus, instrumentarium, hiërarchie van normen en juridische continuïteit van het acquis. Mr Berend Jan Drijber (Kantoor landsadvocaat) behandelde Deel III van het ontwerp-verdrag en gaf een appreciatie van de algemene aanpak, waaronder vernieuwingen m.b.t. het Hof, externe betrekkingen (m.n. handelspolitiek, sluiten van akkoorden). Afsluitend sprak Prof. dr Rick Lawson (Universiteit Leiden) over Deel II: grondrechten, de nieuwe horizontale bepalingen, de toelichting op de grondrechten en de status daarvan, wijze van inbedding van de grondrechten in het nieuwe verdrag, verhouding tot andere bepalingen van de Grondwet, gevolgen voor het bestaande afgeleide recht. Daarnaast: toetreding tot het EVRM en de gevolgen daarvan. Het seminar werd afgesloten door mr drs Atzo Nicolaï, staatssecretaris voor Europese Zaken.

Externe betrekkingen
Op 6 november 2003 organiseerde het ECER het seminar 'Externe betrekkingen in de praktijk - over de externe bevoegdheden van de Gemeenschap en de Unie'. Prof. dr Peter van den Bossche (Hoogleraar Internationaal Handelsrecht, Universiteit Maastricht) verzorgde een globale verkenning van het begrip externe betreklkingen, waarin onder andere aandacht voor primair en secundair gemeenschapsrecht, samenwerking tussen lidstaten en Commissie, begeleidingscomités en de te volgen procedures. Prof. dr Jan Wouters (Hoogleraar internationaal recht, Universiteit Leuven) behandelde aspecten van de bevoegdheidsverdeling tussen lidstaten en Commissie, waarin onder andere aandacht voor de begrippen exclusieve en gedeelde bevoegdheid en het verschuiven van bevoegdheden als gevolg van totstandkoming van interne wetgeving binnen de Gemeenschap. Prof. dr Pieter-Jan Kuijper (Juridische Dienst van de Commissie, Hoogleraar Universiteit van Amsterdam) stond stil bij de praktijk van de externe betrekkingen: hoe functioneren de structuren en procedures wanneer concreet moet worden onderhandeld, welk krachtenveld ontstaat tussen Commissie en lidstaten.