Seminars 2004

Seminars 2004

Onderhandelen in Brussel
Op 4 maart 2004 organiseerde het ECER ter voorbereiding op het Nederlandse EU-voorzitterschap in de tweede helft van 2004 het seminar 'Wie het spel wil winnen, moet de regels kennen' over de praktijk van de Brusselse besluitvorming. Prof. Rinus van Schendelen (hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam) verzorgde een prikkelende inleiding over onderhandelen en beïnvloeden in Brussel, Drs Tom de Bruijn (Permanent Vertegenwoordiger van Nederland bij de Europese Unie) sprak over de praktijk van Europese onderhandelingen. Mr Marc Jorna (juridisch adviseur PV-EU) ging in op de juridische dimensie van onderhandelen. Dagvoorzitter was mr drs Marnix Krop (Directeur-generaal Europese Samenwerking, ministerie van Buitenlandse Zaken). Tevens werd de [[ICER-Leidraad voor onderhandelaars]] gepresenteerd: een handzaam boekje met daarin overzichtelijk opgenomen de (juridische) aandachtspunten voor iedereen die namens Nederland deelneemt aan het Europese besluitvormingsproces.

Dienstenrichtlijn
Op 22 maart organiseerde het ECER een lunchbijeenkomst over het ontwerp van de richtlijn diensten in de interne markt. Deze richtlijn bestrijkt de beleidsterreinen van vrijwel alle departementen. Mr Stewart Watson, referendaris bij het Europese Hof van Justitie, verzorgde een introductie, waarna door het stellen van vragen en het voeren van discussie de ontwerp-richtlijn werd verkend. Volgens de Europese Commissie bestaat er op dit moment nog geen ware interne markt voor diensten. Het enorme potentieel van de dienstensector wordt onvoldoende benut omdat de ontwikkeling van dienstenac tiviteiten op de interne markt door vele - vaak nationale - obstakels wordt belemmerd. Het voorstel voor een richtlijn maakt deel uit van de strategie van de Commissie om deze belemmeringen uit de weg te ruimen.

Uitbreiding
Op 1 mei 2004 traden 10 nieuwe lidstaten toe tot de Europese Unie. Wat zijn de juridische gevolgen van deze 'Big Bang' in de praktijk voor Nederland (en de overige lidstaten)? Deze en andere vragen kwamen aan de orde op het door het ECER georganiseerde seminar 'Juridische aspecten van de uitbreiding van de EU' op 22 april. Dr Andrea Ott (Universiteit Maastricht) besprak het systeem en de beginselen van de Toetredingsakte / het Toetredingsverdrag, mr Ivo van der Steen (Ministerie van Buitenlandse Zaken) verzorgde een inleiding over de wijze waarop het vrije verkeer van personen is geregeld, de Nederlandse invulling van het vrije verkeer van werknemers, alsmede de rechtspraak van het Hof van Justitie over het overgangsrecht met betrekking het vrij verkeer van personen. Tot slot verzorgde dr Stephane Ouaki een uiteenzetting over de inhoud en procedures van de vrijwaringsmaatregelen in het Toetredingsverdrag.

Aanbesteden
Op 3 juni organiseerden het ECER en het Kenniscentrum Europa Decentraal samen het drukbezochte seminar 'Het nieuwe aanbestedingsrecht: Implementatie en implicaties van het wetgevend pakket aanbesteden'. Na een welkomstwoord van de dagvoorzitter mr Peter Leyenaar (projectdirecteur Professioneel Inkopen en Aanbesteden), verzorgde mr Leo Baaijen (ministerie van Economische Zaken) een verkenning van het wetgevend pakket aanbestedingen, vervolgens behandelde mw. mr Anne Fisher-Braams (advocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, secretaris Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht) de (on)mogelijkheden van raamovereenkomsten en raamcontracten. Tot slot verzorgde ir. Patrick Tazelaar (senior consultant bij Significant) een kennismaking met de mogelijkheden van elektronisch aanbesteden. Aan de orde kwam onder andere het organiseren van een elektronische veiling.

Europese Grondwet
Op 9 september vond het seminar 'De nieuwe Grondwet voor Europa: Een eerste verkenning' plaats in een volle Van Kleffenszaal. Mr drs Thijs van der Plas (Hoofd Taskforce IGC, Ministerie van Buitenlandse Zaken) sprak over de nieuwe vormgeving van de Unie-instellingen en hun rol in de besluitvormingsprocedures, Prof mr Wim Voermans (hoogleraar staats- en bestuursrecht, Universiteit Leiden) sprak over de nieuwe rechtsinstrumenten van de Unie en mr Berend Jan Drijber (Kantoor Landsadvocaat) behandelde tot slot ede vernieuwing van de bevoegdheden en de beleidsterreinen.