Seminars 2007

Seminars 2007

Seminar Mededingingsrecht

Samen met het Kenniscentrum Europa decentraal en het Kenniscentrum Wetgeving organiseerde het ECER op 22 maart een seminar over mededingingsvalkuilen voor de overheid bij het ontwerpen van wet- en regelgeving. Het doel van het seminar was het vergroten van inzicht in de wijze waarop Europese mededingingsproblemen bij het ontwerpen van beleid en regelgeving kunnen ontstaan. Niet alleen private bedrijven maar ook overheden op centraal en decentraal niveau komen vaker dan zij denken in aanraking met het Europese mededingingsrecht. Het Europese mededingingsrecht is in beginsel slechts van toepassing als sprake is van beï nvloeding van de handel tussen EG-lidstaten. Dat aan deze eis wordt voldaan, wordt tegenwoordig sneller aangenomen.

Onder voorzitterschap van Paul van Dijk (NMa) werden inleidingen verzorgd door Bart Hessel (hoogleraar Europees recht, Universiteit Utrecht), Berend Jan Drijber (kantoor Landsadvocaat/Pels Rijcken) en Frank Vreedenburgh (ministerie van Economische Zaken, Directie Marktwerking). Ook werd de checklist die is ontwikkeld door de de Interdepartementale Commissie Europees Recht (ICER) behandeld. Met deze checklist kunnen beleidsmakers en (wetgevings-) juristen nagaan of als gevolg van voorgenomen beleid en regelgeving mededingingsbeperkingen zullen optreden, en of deze, al dan niet beperkt, Europees toelaatbaar zijn.

Seminar EU-Hervormingsverdrag

Op 6 november organiseerde het ECER een bijeenkomst over het EU-Hervormingsverdrag (het tegenwoordige ‘Verdrag van Lissabon’). Aan de hand van de resultaten van de Europese Raad van 18 en 19 oktober 2007 werden de bijzonderheden van het nieuwe verdrag behandeld. Aan de orde kwamen vragen als: Hoe gaan de spelregels in Brussel luiden? Welke wijzigingen zijn te verwachten? En hoe zal de totstandkoming en goedkeuringsprocedure verder verlopen?
Onder voorzitterschap van Marisa Gerards (BZ, plv directeur Directie Integratie Europa) spraken
Thijs van der Plas (juridisch adviseur van de PVEU) en Arthur den Hartog (hoofd van de BZ-Taskforce IGC 2007). Zij hebben intensief deelgenomen aan het hele totstandkomingsproces in Brussel. Hans Bertens (plv hoofd van de afdeling Verdragen van BZ) beantwoordde vragen over de Nederlandse goedkeuringsprocedure.

Seminar Grondrechtenbureau

Op 26 november organiseerde het ECER een seminar over het nieuwe EU-Grondrechtenbureau en de betekenis ervan voor de EU en voor de lidstaten. Het Bureau van de Europese Unie voor de Grondrechten is zijn werkzaamheden op 1 maart 2007 gestart. Het Bureau zal de EG-instellingen en de lidstaten adviseren over de eerbiediging van de grondrechten bij de uitvoering van het gemeenschapsrecht. Het Handvest van de Grondrechten van de EU zal daarvoor een belangrijk referentiekader vormen. Ook de Raad van Europa kijkt mee.
Wat betekent dit nieuwe Grondrechtenbureau voor de Haagse departementen? Wat zijn de bevoegdheden en hoe zal het bureau daarvan gebruikt gaan maken? Welke kansen zijn er en hoe lastig kan het zijn voor uw werkzaamheden? Om welke grondrechten gaat het en welke rol speelt het EU-Handvest van de grondrechten precies? En hoe zit het nu met het EVRM?
Deze thema’s werden vanuit verschillende invalshoeken behandeld door de volgende inleiders, die nauw betrokken zijn bij het Grondrechtenbureau.

Paul van Sasse van Ysselt (BZK, National Liaison Officer voor Nederland bij het Bureau) sprak onder meer over de aanleiding en achtergrond van het Bureau, de onderhandelingen over de oprichtingsverordening en de bevoegdheden en verplichtingen van de lidstaten. Jörg Polakiewicz (Raad van Europa, Head of the Human Rights Law and Policy Division)sprak over de samenwerking tussen de RvE en het Grondrechtenbureau. Jenny Goldschmidt (Hoogleraar mensenrechten aan de Universiteit Utrecht, lid van de Raad van het Bestuur van het Bureau) behandelde het functioneren van het Bureau in de praktijk: de eerste indrukken en verwachtingen.

Cursus Europees recht op internet

Gedurende 2007 organiseerde het ECER zes keer de drukbezochte cursus ‘Europees recht op internet: wegwijs met het ECER’. In deze interactieve cursus leren de deelnemers snel informatie over Europees recht te vinden door middel van de vele informatiebronnen op internet.

Waar vind ik het voorstel van de Commissie over milieustrafrecht? Wat is de stand van zaken in mijn dossier in Brussel? Wie houden zich bij de ministeries bezig met het vrij verkeer van personen? Of met het mededingingsrecht? En waar staat het rapport van de ICER over boetes en dwangsommen bij verdragsinbreuken? Waar vind ik Europese rechtspraak over terroristen en de bevriezing van tegoeden? Waar vind ik alle maatregelen op basis van een bepaalde verdragsbepaling? Welke rechtspraak van het Hof is beschikbaar over deze richtlijnbepaling? Is er literatuur over deze Hof-uitspraak? Welke andere besluiten zijn over dit onderwerp vastgesteld? Welke cursussen worden binnenkort op mijn vakterrein georganiseerd?
Op al deze vragen, en veel meer, is het antwoord te vinden op openbare en besloten gedeelten van het internet. Maar waar precies? Het volgen van deze ECER-cursus van één dagdeel help u uw weg te vinden in het doolhof van informatie.

Ook in 2008 zal het ECER deze cursus weer enkele malen verzorgen.