Seminars 2009

Seminars 2009

ECER-lezing "Europese privacybescherming", 5 maart 2009

De bescherming van de privacy van burgers staat sterk in de belangstelling. Vooral op Europees niveau tuimelen de ontwikkelingen over elkaar heen. In een krachtenveld van toenemende gegevensverzameling, voortschrijdende technologische gegevensverwerking, opslagmogelijkheden en doorgifte van allerlei persoonsgegevens aan instanties binnen en buiten de EU, komen op uiteenlopende terreinen EU-maatregelen tot stand of worden deze voorbereid. Hielke Hijmans gaf een lezing over de activiteiten van de EDPS, de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.

ECER-seminar “Vertrouwen in Europa”, dinsdag 21 april 2009.

Het beginsel van wederzijdse erkenning van nationale normen en de handhaving daarvan doet binnen de interne markt niet langer de wenkbrauwen fronsen. Harmonisatie van de nationale voorschriften is niet meer op alle terreinen noodzakelijk om hetzelfde effect te bereiken.Maar verloopt de uitvoering van die Europese regels in de praktijk wel zoals we dat zouden willen? Welke uitzonderingen worden gehanteerd en welke rechtvaardigingen worden daarvoor aangevoerd? Hoe gaat de rechtspraktijk met deze ontwikkelingen om? En welke trends zijn te signaleren in de rechtspraak van het EG-Hof van Justitie op deze gebieden? Deze vragen en nog veel meer kwamen aan de orde tijdens dit seminar van het Expertisecentrum Europees Recht. Deskundige inleiders gaven vanuit hun eigen vakgebied en praktijk hun visie op de beleidsmatige, praktische en juridische ontwikkelingen rond het beginsel van wederzijdse erkenning.


ECER-seminar "Onderhandelen in Europa, dinsdag 26 mei 2009

Onderhandelen is wel omschreven als de kunst van handig formuleren en goed inspelen op de situatie. Nog mooier is het om die situatie zelf te scheppen. Dit seminar had als doel de kennis over de spelregels van het Europese onderhandelingsproces op te frissen en wegwijs te maken in de Europese circuits. Aandacht werd besteed aan onderwerpen als: - Hoe werkt het onderhandelingsproces in Brussel in de praktijk? - Hoe win je de andere actoren voor je standpunt (Commissie, Raadssecretariaat, Europees Parlement, hoofdsteden, achterban)? - Wat zijn de succesfactoren en wat zijn de valkuilen? Ook werd deze middag de “ICER-Leidraad voor de onderhandelaar in de EU” gepresenteerd: een handzaam boekje met daarin overzichtelijk opgenomen de (juridische) aandachtspunten voor iedereen die namens Nederland deelneemt aan het Europese besluitvormingsproces.

ECER-bijeenkomst 'voorrang voor Verfassungsrecht?', donderdag 17 september 2009

Het ECER organiseerde een discussiebijeenkomst over de ophefmakende uitspraak van het Duitse Bundesverfassungsgericht inzake het Verdrag van Lissabon. Er werd druk gediscussieerd over het belangrijkste thema van het arrest: de verhouding tussen de EU en de lidstaten.

ECER-congres "Aan de slag met het Verdrag van het Lissabon "

Het ECER organiseerde een congres over het Verdrag van Lissabon in het gebouw van de SER. Prominente sprekers presenteerden de aanstaande vernieuwingen binnen de Europese Unie. De nadruk lag op de toepassing ervan in de praktijk. Het verdrag trad op 1 december 2009 in werking. Het congres was zeer druk bezocht en vormde één van de eerste evenementen over het Verdrag van Lissabon in Den Haag.

ECER-lunchlezing: De invloed van de nieuwe lidstaten op het Europese recht, 26 november 2009

Het ECER organiseerde een lunchlezing door Maciej Szpunar voorheen agent van Polen bij het Hof van Justitie van de EU, en thans ambtelijk staatssecretaris van het Poolse Bureau van het Comité voor Europese Integratie. Hij gaf een boeiende uiteenzetting over de Poolse kijk op het Europese recht.

ECER-bijeenkomst Besluiten en besluitvorming in het Verdrag van Lissabon, 8 december 2009

In navolging van het ECER-congres werd besloten Marianne de Jong (jurist bij de PVEU) nog eens terug te vragen om uitleg te geven over de vernieuwingen op het gebied van Comitologie, een 'hot issue' op dat moment. Het Verdrag van Lissabon voert de nodige veranderingen door, waardoor veel vraag naar informatie bestond. Ook dit seminar was erg druk bezocht.