Seminars 2010

Seminars 2010

ECER lunchbijeenkomst over het arrest Kücükdeveci, 3 februari 2010

Op 19 januari 2010 wees het EU-Hof een belangrijk arrest in de zaak Kücükdeveci (C-555/07). Tot dat moment het uitgangspunt dat burgers zich voor wat betreft nationale wetgeving uitsluitend jegens de overheid (verticale rechtstreekse werking) en niet jegens elkaar (horizontale rechtstreekse werking) kunnen beroepen op een EU-richtlijn. Dit uitgangspunt is echter onder zware druk gezet in dit arrest omdat burgers zich wel jegens elkaar kunnen beroepen op een beginsel van Unierecht, zoals dat in een EU-richtlijn is geconcretiseerd. Het arrest Kücükdeveci gaat over het beginsel van non-discriminatie op grond van leeftijd. Naar aanleiding van dit arrest rezen veel vragen. Kan deze rechtspraak worden doorgetrokken naar andere algemene beginselen van Unierecht? Kunnen burgers zich ook jegens elkaar beroepen op deze beginselen als er geen nationale wetgeving in het geding is? Welke gevolgen heeft de rechtstreekse werking van algemene beginselen van Unierecht op nationale regelgeving? Hierover organiseerde het ECER een lunchlezing met als spreker Mirjam de Mol, die een proefschrift schrijft over dit onderwerp.

ECER seminar, parlementaire bevoegdheden sinds Lissabon, 11 maart 2010

De inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon is van groot belang voor de bevoegdheden van het Nederlandse parlement, en daarmee ook voor het dagelijkse werk van alle medewerkers van de departementen. Daarom organiseerde het ECER op 11 maart 2010 hierover een bijeenkomst . Inleiders waren Geert-Jan Hamilton (griffier van de Eerste Kamer der Staten-Generaal ) Frank Mittendorf (adjunct-griffier Europese Zaken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ) en Peter Bas-Backer (Coordinator subsidiariteit en proportionaliteit van het ministerie van Buitenlandse Zaken).

ECER-seminar Externe Betrekkingen van de EU na Lissabon, 27 april 2010

Het ECER organiseerde op dinsdag 27 april een seminar over de externe betrekkingen van de EU onder het Verdrag van Lissabon. Tijdens het seminar werd ingaan op de nieuwe structuur en procedures en de toepassing van het acquis in de nieuwe context. Een belangrijke insteek was de verdeling van bevoegdheden en de eerste ervaringen met de toepassing van het Verdrag van Lissabon in de praktijk. Sprekers waren Jan Wouters (hoogleraar Internationaal Recht en Internationale Organisaties), Piet Eeckhout (Professor of European Law and Director of the Centre of European Law, King's College London), Robert Farla (ministerie van Buitenlandse Zaken/Directie Integratie Europa), Roger van Laak (Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de EU) en Susanna Terstal (plv. Permanente Vertegenwoordiger van Nederland bij de VN Genève en andere internationale organisaties te Genève).


ECER Seminar toetreding EU tot EVRM, 1 juli 2010

Op de (JBZ-)Raad van de Europese Unie van 3 en 4 juni werd het onderhandelingsmandaat voor de toetreding van de Europese Unie tot het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) vastgesteld. Op basis van dit mandaat zal de Europese Commissie de onderhandelingen voeren met de Raad van Europa. Op 1 juli 2010 organiseerde het ECER hierover een seminar bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Sprekers Jeroen Schikkenbroek (Raad van Europa) en Martijn de Grave (PVEU) gaveb een unieke kijk achter de schermen bj de start van de onderhandelingen, zowel in Straatsburg als in Brussel.


ECER-ronde tafel: Nederlandse wisseling van de wacht bij EU-Hof, 3 december 2010

In de zomer van 2010 heeft een wisseling van de wacht plaatsgevonden van de Nederlandse rechters in het Hof van Justitie en het Gerecht van de Europese Unie. Het ECER wilde deze gebeurtenis niet ongemerkt voorbij laten gaan en was benieuwd naar hun ervaringen, visies en toekomstverwachtingen. Het ECER organiseerde daarom op 3 december 2010 een rondetafelgesprek met de huidige en de vorige rechters in de Luxemburgse rechtscolleges. Het werd een openhartige bijeenkomst, waarin de deelnemers ingingen op thema's als rechtsvinding en het prejudicieel stelsel.