Seminars 2011

Seminars 2011

ECER seminar, Comitologie en Delegatie, 10 februari 2011

Eind 2010 bereikten het Europees Parlement, de Raad van de EU en de Europese Commissie een akkoord over het nieuwe systeem van delegatie en comitologie. Het gaat daarbij om de uitwerking van de bevoegdheden in het Verdrag van Lissabon om aanvullende of afwijkende regelingen vast te stellen en om uitvoeringsregels vast te stellen. Belangrijk is de rol van de lidstaten daarbij. De nieuwe regels, die op 1 maart 2011 in werking zullen traden, zijn daarom niet alleen van belang zijn voor alle Haagse ambtenaren die betrokken zijn bij de comité-besluitvorming in Brussel, maar ook voor ambtenaren die betrokken zijn bij de onderhandelingen over nieuwe Europese wetgeving. Waar nodig zal in nieuwe wetgevingsvoorstellen van de Europese Commissie immers een keuze moeten worden gemaakt tussen delegatie en uitvoering. Omdat er veel vraag is naar informatie over het nieuwe systeem organiseerde het ECER op donderdag 10 februari 2011 een seminar over de nieuwe bevoegdheden.

ECER discussiebijeenkomst, Arrest Ruiz Zambrano (EU burgerschap), 10 maart 2011

Kinderen met de nationaliteit van een EU-lidstaat kunnen ook rechten ontlenen aan het EU-recht wanneer ze zelf geen gebruik hebben gemaakt van hun recht op vrij verkeer. Hun ouders met de nationaliteit van een derde land kunnen niet langer worden uitgezet wanneer deze kinderen van hen afhankelijk zijn. Dat blijkt uit het arrest van het EU-Hof in de zaak Ruiz Zambrano. Het EU-Hof zet hiermee een belangrijke stap in de uitbouw van zijn rechtspraak over de gevolgen van het EU-burgerschap voor ‘zuiver interne situaties’. Het ECER organiseerde een discussiebijeenkomst voor een eerste verkenning van de gevolgen van deze uitspraak voor de departementen in Den Haag.

ECER seminar, Eurowob, 5 april 2011

Op dinsdag 5 april organiseerde het ECER een seminar over de toepassing van de Europese openbaarheidsregels in de Haagse praktijk. Aanleiding vormde de ICER-handleiding over de ‘Eurowob’-verordening en andere EU-regels over het openbaarmaken van Brusselse en Nederlandse stukken met een EU-kleurtje. Ook de ontwikkelingen in de rechtspraak van het EU-Hof kwamen aan de orde.

ECER seminar, Samenwerking met het Europees Parlement: onmisbaar voor de Nederlandse beleidsontwikkeling en besluitvorming, 21 juni 2011

Nederlands beleid is vaak vervlochten met besluitvorming in Brussel. En daarbij speelt het Europees Parlement een steeds belangrijkere rol. Het EP besluit over wetgevingsvoorstellen, maar komt ook regelmatig met eigen initiatieven voor nieuw EU-beleid. Het is voor Nederlandse beleidsmakers belangrijk daar op het juiste moment bij te zijn.
Maar hoe weet je wat er in het Europees Parlement speelt? Welke procedures gelden er? Hoe leg je contact met de juiste personen binnen het EP? En op welk moment? Deze en andere vragen kwamen aan bod in het seminar dat het ECER in samenwerking met de Directie Integratie Europa (DIE) organiseerde op 21 juni 2011.

ECER seminar, Nauwere samenwerking, 15 november 2011

Nauwere samenwerking kan worden gebruikt wanneer een kleinere groep landen verder wil gaan zonder dat de andere EU-landen daaraan gebonden willen worden. Het werd als nieuwe rechtsfiguur ingevoerd door het Verdrag van Amsterdam, maar werd lange tijd helemaal niet toegepast. Onlangs werd het ineens twee keer achterelkaar toegepast, op het gebied van echtscheiding en op het gebied van het EU-octrooi. Het ECER organiseerde op 15 november 2011 een bijeenkomst over hoe nauwere samenwerking wordt opgezet, wat de mogelijkheden zijn, waar de grenzen liggen en vooral: hoe het er in de praktijk aan toegaat.

ECER seminar, EU Handvest, 1 december 2011

Een van de belangrijkste vernieuwingen van het Verdrag van Lissabon was het juridisch verbindend worden van het EU-Handvest van de Grondrechten. De toepassing ervan in Nederland, in de andere EU-lidstaten, door de EU-instellingen en door het EU-Hof, stond centraal staan in een seminar dat het ECER organiseerde op 1 december 2011. Het was die dag twee jaar geleden dat het Handvest juridisch verbindend werd. De stand van zaken werd opgenomen, in Brussel, in Luxemburg, in Nederland en in de andere lidstaten. Insteek was het belang van het Handvest voor "Den Haag", met de nadruk op de beleidspraktijk en de rechtspraktijk.