Seminars 2013

Seminars 2013

ECER seminar, Recente Ontwikkelingen EU Handvest, Arresten Akerberg en Melloni, 7 maart 2013

Geldt het EU-Handvest van de grondrechten alleen als de lidstaten het EU-recht implementeren? Of geldt het EU-handvest ook als een nationale regeling binnen de werkingssfeer van het EU-recht valt? Geeft het EU-Handvest ruimte aan de lidstaten om op grond van hogere nationale grondrechtenbescherming afbreuk te doen aan dwingend EU-recht? Op deze principiële vragen heeft het EU-Hof op 26 februari 2013 een antwoord gegeven. In het arrest Akerberg heeft het EU-Hof bepaald dat het EU-Handvest geldt in alle gevallen waarin een nationale regeling binnen de werkingssfeer van het EU-recht valt. In het arrest Melloni heeft het EU-Hof geoordeeld dat de lidstaten geen extra eisen mogen stellen aan een Europees aanhoudingsbevel op basis van hogere nationale grondrechtenbescherming. Het ECER organiseerde een actualiteitenseminar over de betekenis en implicaties van deze arresten voor de Haagse wetgevings-, bestuurs- en rechtspraktijk.

 

ECER seminar, toetreding EU tot het EVRM, 25 april 2013

Op 4 april 2013 werd overeenstemming bereikt over het ontwerpverdrag over de toetreding van de EU tot het EVRM. Het ECER organiseerde op 25 april 2013 een bijeenkomst om belangstellenden bij te praten over het nu bereikte resultaat en de moeizame weg ernaar toe. Sprekers waren Roeland Böcker en Martijn de Grave, die in Straatsburg en Brussel de onderhandelingen namens Nederland hebben gevoerd.

 

ECER seminar, Het Kadi II-arrest: gevolgen voor het sanctiebeleid van de VN, de EU en Nederland, 27 september 2013

Het EU-Hof heeft in de ‘Kadi-II’-zaak geoordeeld dat de huidige praktijk van uitvoering door de EU van de Al Qaeda sanctielijst van de VN-Veiligheidsraad onvoldoende rechtsbescherming biedt aan het betrokken individu. Kan aan het arrest uitvoering worden gegeven zonder afbreuk te doen aan de verplichtingen onder het VN Handvest? Kan een procedure worden gevonden voor de uitwisseling van informatie tussen de VN en EU-autoriteiten die recht doet aan de vertrouwelijkheid ervan en de bronnen waaruit deze afkomstig is? Of komen EU lidstaten in een onmogelijke spagaat?

Op vrijdag 27 september 2013 organiseerde het ECER een seminar over internationale sancties gericht op individuen, naar aanleiding van het arrest Kadi-II van het EU Hof. Sprekers waren Kimberly Prost, VN Ombudspersoon voor de Al Qaeda sanctielijst, en Kees Smit Sibenga, werkzaam bij de European External Action Service. De discussie werd geleid door professor Niels Blokker van de Universiteit Leiden.

 

ECER-seminar: EU wetgevingsproces in de praktijk, 19 november 2013

Welke hobbels kun je verwachten in de Europese wetgevingsprocedures? Hoe ga je effectief om met gelijkgezinden en met het EP? Hoe werken trilogen in de praktijk? Kan de Commissie een wetgevingsvoorstel intrekken? Wanneer moet een regeling worden gesplitst? Hoe ga je om met subsidiariteit en proportionaliteit richting ons eigen parlement en in Brussel? Wanneer kies je voor comitologie en wanneer voor delegatie? Welke haken en ogen zijn er bij de vaststelling van algemene oriëntaties en raadsconclusies?

Op dinsdagmiddag 19 november 2013 organiseerde het ECER een seminar over de praktijk van het EU-wetgevingsproces. Aan de orde kwamen de verschillende wetgevingsprocedures, de keuze van een rechtsgrondslag en de splitsing van regelingen, en de keuze tussen delegatie en comitologie. Bijzondere aandacht werd besteed aan alledaagse onderwerpen die niet geregeld zijn, zoals raadsconclusies, algemene oriëntaties, trilogen. Het seminar was bedoeld voor beleidsmedewerkers van alle departementen die te maken hebben met het Brusselse besluitvormingsproces. 

 

Seminar: het GBVB na 4 jaar Lissabon, 3 december 2013

Waar ligt de grens tussen het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid (GBVB) en andere beleidsterreinen van de EU? Wat is de rol van de verschillende EU-instellingen en hoe treedt de EU op onder het GBVB? Wat is de ruimte voor de lidstaten om naast de EU op te treden op het gebied van buitenlands- en veiligheidsbeleid?

Naar aanleiding van de vele vragen vanuit BZ en de andere departementen over het GBVB heeft DJZ/ER de Vuistregels inzake extern optreden van de EU aangevuld met een gedeelte over het GBVB. Deze zijn bedoeld als eerste hulp bij vragen over het externe optreden van de EU en haar lidstaten. Tijdens het seminar zijn de Vuistregels over het GBVB gepresenteerd en stond de praktijk van het GBVB na vier jaar Lissabon centraal.