Databanken

Databanken

Op deze pagina:

Inleiding

Een databank is een verzameling van literaire, artistieke, muzikale of andersoortige werken, of van enig ander materiaal, zoals tekst, geluid, beeld, cijfers, feiten of gegevens. Deze verzameling moet systematisch of methodisch geordend zijn en moet toegankelijk zijn. De toegankelijkheid kan zowel door elektronische als niet-elektronische middelen worden verleend. In richtlijn 96/9 zijn voorschriften neergelegd voor de rechtsbescherming van databanken. Deze richtlijn wordt ook wel de Databankenrichtlijn genoemd.  

Naar boven

Auteursrechtelijke bescherming

De exlusieve rechten van makers van databanken op de door hun gecreërde databanken wordt door het auteursrecht verzekerd. Een databank komt in aanmerking voor auteursrechtelijke bescherming wanneer de keuze of de rangschikking van de inhoud van de databank een eigen intellectuele schepping van de maker vormt. De bescherming heeft dus betrekking op de structuur van de databank. In dit kader mogen geen andere criteria, waaronder kwalitatieve of esthetische criteria, worden gehanteerd.

De auteursrechtelijke bescherming van databanken doet geen afbreuk aan de vrijheid van auteurs om te bepalen of en hoe zij toestaan dat hun werken in een databank worden opgenomen. Een auteur van een werk dat in een databank is opgenomen kan bepalen of zijn toestemming al dan niet exclusief is. Indien werken op grond van een niet-exclusieve overeenkomst in een databank is opgenomen, kunnen derden deze werken met toestemming van de auteur blijven gebruiken. Een maker van een databank kan zijn rechten die hij op grond van richtlijn 96/9 verkrijgt niet tegenwerpen aan derden die al rechten op een bepaald werk hebben.

Naar boven

Bescherming tegen onrechtmatige opvraging of hergebruik

De auteursrechtelijke bescherming van de databank is alleen van toepassing op de keuze of de rangschikking van het in de databank opgenomen materiaal. Richtlijn 96/9 ziet echter niet alleen op deze auteursrechtelijke bescherming, maar ook op de bescherming van makers  van databanken tegen de opvraging en/of het hergebruik van de gehele databank of een substantieel gedeelte daarvan. Gebruikers van databanken, waaronder concurrenten, kunnen dus niet zonder toestemming (delen van een) databank hergebruiken of opvragen. Deze bescherming heeft met name tot doel om de investering in tijd, energie, geld en/of moeite van de maker van een databank te beschermen.

De bescherming van fabrikanten van databanken tegen de opvraging of het hergebruik van een databank geldt gedurende vijftien jaar. De termijn van vijftien jaar begint opnieuw te lopen vanaf het moment dat er een substantiële wijziging in de databank wordt doorgevoerd.

Naar boven