Europese Politieacademie (Cepol)

Europese Politieacademie (Cepol)

Artikel 87, lid 2, aanhef en onder b, EU-Werkingsverdrag bepaalt dat de EU maatregelen kan vaststellen ter ondersteuning van de opleiding van het personeel van rechtshandhavingsautoriteiten. Verordening 2015/2219 ziet op de doelstellingen, taken en de organisatie van het EU-Agentschap voor opleiding op het gebied van de rechtshandhaving (Cepol: Collège européen de police).

Artikel 3 van verordening 2015/2219 omschrijft de doelstellingen van de Europese Politieacademie. De Europese Politieacademie moet onder meer de lidstaten ondersteunen om  de kennis te vergroten ten aanzien van internationale instrumenten en EU-instrumenten op het gebied van de rechtshandhaving. Tevens moet Cepol bijdragen aan het vergroten van de kennis over de organen van de EU, en dan met name de kennis over Europol, Eurojust en Frontex. Daarnaast ondersteunt Cepol de lidstaten bij het verstrekken van opleidingen over de toegang tot de informatieuitwisselingskanalen van de EU.