Overige wetgeving inzake milieubeheer

Overige wetgeving inzake milieubeheer

Op deze pagina:

Inleiding

Hieronder vindt u een overzich van EU-wetgeving op het gebied van milieubeheer dat niet wordt behandeld in de voorgaande dossiers met betrekking tot milieubeheer. 

Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen

Bij verordening 166/2006 (de E-PRTR-verordening) is het Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen (E-PRTR) ingesteld. Het E-PRTR biedt gemakkelijk toegankelijke essentiële milieugegevens van industriële installaties in onder meer de EU-lidstaten. Afhankelijk van de rapportagedrempels verstrekt elke industriële installatie informatie aan haar nationale instantie over de hoeveelheden verontreinigende stoffen die in de lucht, het water en de bodem terechtkomen. Deze gegevens hebben betrekking op 91 belangrijke verontreinigende stoffen, waaronder zware metalen, pesticiden, broeikasgassen en dioxines. Het E-PRTR levert een belangrijke bijdrage aan de transparantie en de inspraak van het publiek in het kader van de milieubesluitvorming. 

Op 5 april 2022 heeft de Europese Commissie een voorstel gepresenteerd dat onder meer betrekking heeft op de oprichting van een portaal voor industriële emissies. Het portaal is de nieuwe elektronische onlinedatabank die het E-PRTR vervangt en alle in het kader van verordening 166/2006 gerapporteerde gegevens bevat. 

Naar boven

Delen van ruimtelijke gegevens

Richtlijn 2007/2 (de INSPIRE-richtlijn) verplicht de lidstaten om bestaande ruimtelijke gegevens te delen ter ondersteuning van het milieubeleid en het beleid of de activiteiten van de EU die gevolgen kunnen hebben voor het milieu. De invoering van INSPIRE heeft de basis gelegd voor een Europese infrastructuur waarbinnen lidstaten gegevens over de leefomgeving kunnen uitwisselen. Binnen die infrastructuur worden bestaande informatiesystemen van verschillende autoriteiten met elkaar verbonden zodat ruimtelijke gegevens kunnen worden gedeeld, gevonden en gebruikt, waarbij wordt uitgegaan van gemeenschappelijke gegevensnormen van hoge kwaliteit.  

Naar boven

Verslagleggingsverplichtingen

In EU-wetgeving op het terrein van het milieu zijn verslagleggingsverplichtingen vastgelegd. Verordening 2019/1010 voorziet in de aanpassing van de verslagleggingsbepalingen in verscheidende milieuwetgevingsteksten, zoals de INSPIRE-richtlijn en de Vogelrichtlijn. De verordening heeft als doel de empirische onderbouwing voor de tenuitvoerlegging van het EU-(milieu)beleid te verbeteren en de verslaglegging te vereenvoudigen en zo de administratieve lasten te verlichten. 

Naar boven